Bildandet av Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg

 

Kallelse

För bildandet av Kustartilleristernas kamratförening i Göteborg kallas Ni till sammanträde å restaurant Gamle Port, Ö Larmgatan 18, måndagen den 27/1 1936 kl 7:30 em.

 

 

Tillfälle är berett, för de som så önska, att deltaga i gemensam supé efter sammanträdet, till priset kr 4:50 /incl. smörgårdsbord, varmrätt, pilsner eller vatten, kaffe och serveringsavgift

 

Medtag bekanta före dettingar!

 

Nya Varvet den 17/1 1936

Kommendanten ÄF

 

Uppropet var infört i:

 

Göteborgs Tidningen                            den 24/11 1935

 

Göteborgs Handels & Sjöfartstidning              den 25/1 1935

 

Göteborgs Posten                                           den 27/11 1935

Göteborgs Morgonpost                                   den 30/11 1935

Ny Tid                                                           den 2/12 1935

 

 

Tidningsurklipp 1936 (referat kamratföreningens bildande)

 

 

Kustartilleristerna i Göteborg Konstituerade igår sin kamratförening under ett sammanträde på Gamle Port, där major Eriksson skötte ordförandeklubban,

Att arbeta för gott kamratskap mellan före detta och nuvarande kustartillerister vid A III, att värna om minnen och skydda Älvsborgs fästning mot förfall, det är i korthet programmet för den kamratförening, som igår konstituerades vid ett sammanträde på Restaurang Gamle Port. Närmar hundratalet kustartillerister av alla åldrar hade infunnet sig till mötet, och fästningskommendanten major Folke Eriksson var både glad och överraskad över det stora intresse, som hans manna visade kamratföreningstanken,

 

Det dröjde heller icke längre innan den tanke, som initiativtagarna till sammanträdet hyst, var förverkligad. Major Eriksson – som fungerade som ordförande – behövde bara fråga en gång om man ville bilda en kamratförening och på den frågan fick han ett så enstämmigt ja till svar att man icke kunde ta miste på meningen.

 

Och sedan gick det hela snabbt, korrekt och militäriskt. Drillen från forna dagar satt i – inga onödiga ord och fraser, rakt på sak sade var och en av de närvarande sin mening om stadgar, märke, föreningsavgift m m. På mindre än 45 minuter hade man bildat förening, fastställd års- och inträdesavgift till sammanlagt 2 kr, valt interimsstyrelse och genomgått stadgeförslagen punkt för punkt. Ja, man hade till och med hunnit besluta om medlemsmärke, vilket på major Erikssons förslag kommer att bli en liten nål med Älvsborgs Fästning i emblemet

Till interimsstyrelse, vars uppgift i första hand är att fullständigt utarbeta stadgarna, valdes major Eriksson, flaggjunkare Winblad, arkitekt Berglund, Sergeant Twedmark samt redaktör Arne Hallin.

 

Sedan man nu kommit så långt i förhandlingarna beslöt man avsände tvenne hälsningstelegram från den nybildade kamratföreningen, det ena till chefen för vapnet, general Wahlman och det andra till överste Edström, som nedlagt ett stort intresse på förberedelserna till föreningens bildande.

 

Det konstituerande sammanträdet avslutades därefter med en supé och nachspiel, varunder den goda kamratandan ytterligare befästes. Medlemmarna i föreningen längta nog redan efter nästa trevliga sammankomst.

 

 

Tidningsurklipp 1936 (referat kamratföreningens bildande) Skogsmatroser från K. A III sammanslutna.

 

Kustartillerister som exercerat eller haft tjänstgöring vid K.A. III på Nya Varvet bildad i går en kamratförening vid sammanträde på restaurang Gamle Port.  Föreningen kommer förslagsvis att heta Kustartilleristernas förening i Göteborg, och att döma av intresset och tillslutningen kan den emotse en strålande framtid.

 

Det var över hundratalet värnpliktiga, stamanställda, underofficerare och officerare av skilda grader som hörsammat major Folke Erikssons kallelse och infunnit sig för att vara med redan från början. Major Eriksson hälsade välkommen och redogjorde för sammanslutningens ändamål Föreningen skall framför allt värna kring de goda traditioner som äro förbundna med Älvsborgs Fästning samt arbeta för bibehållandet av ett gott kamratskap mellan alla kustartillerister. Även kustartillerister som icke tillhöra den år 1925 nedlagda tredje kåren på Nya Varvet är välkomna, och man såg också bland de närvarande ett par Karlskroniter och Vaxholmare. F. ö. voro skilda årsklasser representerade - " män i staten" som varit i kommissen så tidigt som 1897 samt från de senaste årskullarna, kustartillerister från Göteborg, skärgården och skilda platser såsom Vänersborg, Borås, Falköping osv.

Sedan man enhälligt beslutat konstituera föreningen genomgicks ett förslag till stadgar, som sedermera kommer att justeras i vissa punkter. Enligt förslaget framgår bl. a att föreningsmärket skall vara en nål med bild av Nya Älvsborg.  Föreningens verksamhet under året skall bl. a omfatta en utflykt på försommaren samt ett höstsammanträde, för vilket man uppgör ett särskilt program. Årsavgiften bestämdes approximativt till två kronor. För utarbetande av slutgiltigt stadgeförslag att framläggas vid nästa sammanträde tillsattes en interimsstyrelse bestående av major Folke Eriksson, flaggjunkare Adolf Winblad, Sergeant Hans Twedmark, redaktör Arne Hallin samt länsarkitekt Allan Berglund, Vänersborg.

 

Till chefen för kustartilleriet och överste Arthur Edström i Göteborg avsändes telegrafiska hälsningar. Efter sammanträdet samlades man till gemensam supé och vid denna fungerade varken bordsbefälhavare eller matsalsofficer som lade sordin på stämningen, bullarna ransonerades inte och det fanns inget förbud mot att lämna sin plats vid bordet utan att först be om lov.

 

Telegram

Generalmajor Tor Wahlman, Engelbrektsgatan 10, Stockholm

 

Kustartilleristernas konstituerade kamratförening i Göteborg bringar Generalen sina vördsamma hälsningar.

Folke Eriksson

 

                        (kr 2,35)

 

Generalens tack för hälsningen löd:

 

Telegram göteborg 31775 19/16  27/1 1936 21 10

 

Kustartilleriets Kamratförening

Gamle Port Göteborg

 

För vänliga hälsningar hjärtligt tack

Många välgångsönskningar för kamratföreningen

Edström

 

 

Telegrammet till överste Edström löd;

 

Översten Arthur Edström , Danska Vägen 16, Göteborg

Kustartilleristernas konstituerade kamratförening i Göteborg bringar Översten sina vördsamma hälsningar.

Folke Eriksson

(kr 1,50)