Anskaffning av Fana för Kamratföreningen

Starten och allmänt

Fananskaffningskommitténs rapport

Bilaga 1 till Fananskaffningskommitténs rapport

Bilag 2 till Fananskaffningskommitténs rapport

Bilaga 3 till Fananskaffningskommitténs rapport

Anbudsinfordran

Bekräftelse av anbudsinfordran

Beställningen

Bekräftelse av beställningen

Och så här blev den

 

 

Vid årsmötet den 19 april 1945 beslöts på styrelsens förslag att en kommitté skulle tillsättas för utredning rörande väckt fråga om anskaffning av en fana för kamratföreningen.

Som ledamöter i kommittén valdes major B Rosén, museiamanuens H Wassén och sergeant H G Leden.

Årsmötet beslöt vidare att vid den efter förhandlingarna aviserade middagen verkställa en insamling av medel bland medlemmarna för bildande av en grundfond för anskaffning av fana. Denna insamling gav ett resultat av 250 kr.

Under en utfärd till Känsö den 3 juni företogs en ny insamling till fanfonden och den inbringade 74 kronor.

Från grosshandlare Vincent Bredelius erhöll föreningen en gåva av 500 kronor för fanfonden.

Fananskaffningskommittén inlämnade den 19 mars 1946 förslag till fana och bordsstandar. Till förslaget var fogad en skrivelse från armémuseum angående fanor för militära kamratföreningar.

Då någon konstnärligt eller heraldiskt sakkunnig icke stått till kommitténs förfogande, förutsattes att vissa jämkningar kunde bli erforderliga.

Vid årsmötet den 14 april 1946 föredrog överstelöjtnant Rosén fananskaffningskommitténs rapport och mötet beslöt att uppdraga åt styrelsen att anskaffa en fana i enlighet med kommitténs förslag. Vidare beslöt mötet att åt styrelsen uppdraga att anskaffa en bordsflagga eller standar.

En insamling till fanfonden gjordes och gav 101 kronor 73 öre.

Den 30 mars 1945 skrev styrelsen till Riksheraldikerämbetet , som i skrivelse den 2 april meddelade, att ämbetet godkände ett översänt förslag, dock med den ändringen, att bilden av fästningen mera stiliserades samt tillika göres betydligt större, så att bilden väl kommer att utfylla fanan. Ämbetsverket ansåg det lämpligast att arbetsritning insändes för slutgiltigt godkännande.

I ny skrivelse den 9 juli framhöll ämbetet än en gång kravet på en arbetsritning.

Den 23 september översändes ritningen, men då inget svar erhölls sändes den 23 november en påminnelse.

Den 23 november svarade Riksheraldikerämbeet och återsände ritningen med bevis om ämbetets godkännande

Den 28 december infordrades anbud från R.B Libraria På en fana utförd i rött siden med gul bord runt omkring samt figurerna broderade med gult silke. Storleken skulle vara 150 x 120 cm och den gula borden runt omkring 10 cm.

Den 7 januari 1947 beställdes fanan utförd enligt anbud och till ett pris av 1062:50 kr.

Fanan hämtades i slutet av februari och vid årsmötet den 16 mars 1947 invigdes den.

Bordstandar beställdes hos Göteborgs flaggfabriks AB.

I april 1947 skänkte fabrikör Sten Hult 104;48 kronor till fanfonden.

Vid årsmötet den 25/5 1951 utbjöd sig Sven Johanson, Borås, att bekosta sorgflor till fanan.

Vid årsmötet 1962 beslöts att mottaga Sven Johanssons förnyade erbjudande om sorgflor. Floret anskaffades 1963.

 

 

Skrivelser

 

Till Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg

Vid årsmöte med Kustartilleriets kamratförening 19/4 1945 tillsattes en kommitté med uppdrag att inkomma med förslag till fana för kamratföreningen.

Såsom ledamöter i kommittén valdes undertecknad, major B Rosén, muséiintendent H Wassén och sergeant H.G. Leden.

Kommittén har enhälligt beslutat föreslå, att fanan skall få det utförande som framgår av bil 1 samt att bordsstandar fastställes enligt bil 2.

Då något konstnärligt eller heraldiskt sakkunnig ej stått till kommitténs förfogande, förutsätts att vissa jämkningar kunna bli erforderliga ifråga om mått, färgton och utförande i övrigt.

Skrivelse från armémuseum angående fanor för militära kamratföreningar bifogas. (bil 3).

Göteborg den 19/3 1946

B Rosén

Överstelöjtnant.

 

 

Bilaga 1

Förslag till fana för Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg.

 1. Fanan utföres i regementets färger med röd fanduk och försedd med en gul bård a 10 cm bredd.
 2. Dukens storlek, bården inberäknad, höjd 120 cm och längd 150 cm.
 3. I fandukens mitt anbringas en gul silhuett av Nya Elfsborg,
 4. I Övre inre hörnet kustartilleriets emblem i gult.
 5. Emblem och silhuett å fanduken förutsätts utfört som broderi.
 6. Enkel fanstång med vanlig knopp.
 7. Skiss å fanan bifogas (underbilaga a).

(bild infogas här)

 

Bilaga 2

Förslag till bordsstandar för Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg

 1. Standaret gives i princip samma utförande och färg som fanan.
 2. 2. Dukens storlek, höjd 24 cm , bredd 18 cm. Bårdens bredd 1,4 cm. Undre bården ersätts med gul frans.
 3. Kustartilleriets emblem anbringas i båda övre hörnen.
 4. Emblem och silhuett målas på duken.

 

Bilaga 3

Armémuseum

Nr 250

Tel: 606293

Postadress: Box 7075 Stockholm

----

Riddargatan 13

Herr Amanuensen

Fil. Lic. Henry Wassén

Etnografiska Museet

Göteborg

Stockholm den 16 maj 1945

Herr Amanuens!

Ang fanor för militära kamratföreningar

Med anledning av brevet av den 14 dennes rörande fanor för militära kamratföreningar har jag äran meddela följande.

I skrivelse till chefen för armén av den 2 juli 1942 uttalade 1939 års fankommitté som sin åsikt, "att i de fall, då kamratförening önskar största möjliga likhet mellan sin fana eller sitt standar och visst truppförbands, föreningen vid hänvändelse till Riksheraldikerämbetet eller militär myndighet måtte anmodas att genom en för fan minst 10 cm och för standar minst 6 cm bred bård i lämplig färg tydligt markera skillnaden. Likaså böra segernamnen utgå, enär de måste anses såsom en utmärkelse tilldelad truppförbandet men ej kamratföreningen. Fan- eller standarspetsen med Konungens namnchiffer bör vidare utbytas mot en annan dylik med motiv från landskapsvapnet eller enbart i spetsform."

I övrigt får jag hänvisa till Riksheraldikerämbetet, vilket varje förslag till kamratföreningsflagga bör underställas.

I fråga om litteratur om svenska fanor kan jag hänvisa ill en artikel av mig i "Föreningens Armémusei Vänner Meddelanden III", Stockholm 1940. Dessa "Meddelanden" finnas i Göteborgs museum och säkerligen också i stadens bibliotek,

Med utmärkt högaktning

Bild på namnteckningen

 

Anbudsinfordran

 

                                                                                       Nya Varvet den 28 dec. 1946

 

                                                A.B Libraria

                                                Jakobsbergsgatan 15

                                                Stockholm

Härmed en förfrågan huruvida ni vore villiga att inkomma med kostnadsförslag för utförande av en fana för Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg.

Fanan skall utföras av rött siden/färgen bör överensstämma med regementets fana/md gul kant runt omkring samt figurerna broderade med gult silke.

Storleken är 150 x 120 cm. den gula kanten 10 cm.

Arbetsritningen som är godkänd av Riksheraldikerämbetet sändes separat härmed.

Om ni har intresse av saken anhåller jag att snarast möjligt erhålla svar under nedanstående adress med angivande av pris och kortaste leveranstid.

 

                        Högaktningsfullt

        på Fananskaffningskommitténs vägnar

                       C A Hofving

                        Sekreterare

 

 

Svar å anbudsförfrågan

Libraria

Stockholm 4 januari 1947

                                              Sekreterare C.A. Hofving

Nya Varvet

Tacksamt emottagit eder v/ förfrågan å fana för Kustartilleriets Kamratförening, bekräfta vi förfrågningen. Vi ha därför äran lämna följande anbud:

Fana i storlek 150 x 120 cm. utförd av rött fansiden (helsiden) enligt bifogat prov med dekor i gult siden och broderier i kantsöm. Till ovannämnda lägges ytterligare 25 cm. för att fanan fördelaktigt kan viras om stången. Pris för fanduken kronor 795.

Fanstång, tvådelad, vitmålad med spjutspets och doppsko av förgylld metall, pris kronor 240.

Fodral till fanan, utfört av grå-beige smärting i hög kvalité, fordrat samt försett med skinnkanter och ficka för fanspetsen samt med snörning eller blixtlås, pris kronor 27;50.

Tacksamt emotseende Eder v/ beställning teckna vi

Högaktningsfullt

Aktiebolaget Libraria

W Grahn.

 

Beställningen

Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg

AB Libraria

Jakobsbergsgatan 15

Stockholm

Vi hava tacksamt emottaget Edert anbud å fana för Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg och hava härmed äran beställa fanan med stång och fodral att utföras i enlighet med vårt brev av den 28 dec 1946 och Edert anbud av den 4 jan. 1947 till ett pris av sammanlagt Ettusensextiotvå/1062/ kronor och 50 öre att levereras under nedanstående adress:

Var god meddela när leveransen kan ske

Högaktningsfullt

 

H Callerström

Överste, Ordförande

 

C. A Hofving

Sekreterare

 

Fanbeställningen, bekräftelsen

Libraria

11 januari 1947

Överste H Callerström,

Nya Varvet

I besittning av Der v/ skrivelse av den 7 ds. Hade vi äran mottaga beställning av fana för Kustartilleriets Kamratförening

Fanan utföres enligt vårt anbud av den 4. Januari d. å och till ett pris av kronor 1.062,50

Beträffande leveranstid beräkna vi att kunna färdigställa fanan före februari månads utgång.

Framförande vårt förbindliga tack för uppdraget, teckna vi

Högaktningsfullt

Aktiebolaget Libraria

W Grahn