Distanskurs VHF/SRC

Avsnitt 3/Lektion 3 Nöd-, il- och varningstrafik (utan DSC - ej GMDSS)

Uppdaterad: 2017-05-30

(nöd-, il- och varningstrafik med annonsering med DSC har Du i avsnitt/lektion 4 GMDSS)

Mål/syfte: Kunskap om

nödtrafik, nödkanal, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och deras innehåll, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse pga oavsiktligt larm på DSC 
iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivet eller ofullständigt meddelande, annullering och återkallande pga misstag 
varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering 

Kännedom om betydelsen av de engelska standardfraserna *) vad avser säkerhetskommunikation och orden som förekommer i nödradiotrafiken

*) "all after; all before; correct; correction; in figures; in letters; I say again; I spell; out; over; radio check; read back; received; say again; station calling; text; traffic; this is; wait; word after; word before; wrong 

 

 

Hänvisning: Kursboken Radiokommunikation till Sjöss VHF/SRC  kapitel Nöd-, il- och varningstrafik (utan DSC) (sid 23-36)

Uppgift: Läs först kursboken; därefter nedanstående!

Allmänt

De metoder som beskrivs i kursboken under rubriken "Nöd-, il- och varningstrafik (utan DSC)" skall tillämpas av fartyg/båtar som ännu inte utrustats med VHF-DSC. Fartyg/båtar som måste ha DSC är alla lastfartyg över 300 grt samt passagerarfartyg (oberoende av storlek) som går i internationell trafik. Dessutom finns nationella bestämmelser och i Sverige gäller f n att alla passagerarfartyg, lastfartyg och fiskefartyg som går i inrikes trafik skall ha DSC (för att se de svenska kraven i detalj - se TSFS 2009:95, Nöd-, il- och varningstrafik med DSC beskrivs i kapitlet GMDSS.

Prioriteter

Vid radiokommunikation finns fyra prioriteter, nöd-, il-, varnings- och rutintrafik. På engelska distress-, urgency, safety and routine traffic. Nödtrafik har företräde framför all annan trafik. På motsv sätt så har il-trafik företräde framför varnings- och rutintrafik (osv).

Nödkommunikation bör om möjligt genomföras på engelska för att fartyg/båtar, med icke svensktalande besättning, skall förstå vad som inträffat och vid behov kunna erbjuda assistans.

Ett nödmeddelande (Distress message) skall alltid föregås av ett nödanrop (Distress call). Nödanropet annonserar således att ett nödmeddelande kommer att sändas på kanalen ifråga och ger den som hör nödanropet möjligheten att lyssna extra noga och göra ev anteckningar om innehållet i nödmeddelandet. . För nödkommunikation används som tidigare nämnts VHF kanal 16.

Nödanropets innehåll har Du på sidan 23 i kursboken.

Nödanropet skall, efter ett kort uppehåll (ca 10-30 sek) följas av nödmeddelandet, som så detaljerat som möjligt, skall beskriva vem den nödställde är (identitet), den nödställdes position, nödlägets art (vad som inträffat) samt vilken hjälp som behövs samt annan ev information som kan underlätta räddningsaktionen, t ex uppgifter om hur många som finns ombord, om någon är skadad, väder och vind m m.

Positionen är kanske den viktigaste informationen i meddelandet. Denna bör därför utsägas minst två gånger (se exemplet i kursboken). Kan Du inte ange positionen i lat/long så ge din position i förhållande till något lätt identifierbart objekt, t ex fyr, ö, boj eller liknande.

Exempel på nödmeddelande finns i kursboken.

Flera exempel hittar Du här.

Här finns många exempel på såväl nöd-, som il- och varningstrafik samt marina standardfraser (på engelska)

Mottagning av nödanrop och nödmeddelande

Enligt nu gällande bestämmelser (GMDSS) skall sjöräddning ledas från land (JRCC/MRCC). Ett fartyg som mottar nödmeddelande från annat fartyg skall därför avvakta något för att ge RCC möjlighet att kvittera nödmeddelandet samt skaffa den ytterligare information som ev behövs för räddningsaktionen.

Fartyg som mottagit nödmeddelande skall naturligtvis, om möjligt, sätta kurs och fart mot den nödställde för att kunna hjälpa den nödställde (se Sjölagen).

När RCC kvitterat nödmeddelandet till den nödställde, skall fartyg som finns i närheten och som kan assistera,  kvittera mottaget nödmeddelande, och då  i första hand till MRCC. Om ingen RCC agerar skall fartyget kvittera till den nödställde och sedan också försöka få kontakt med en RCC för att rapportera vad som inträffat (Mayday Relay).

Exempel på kvittens till fartyg finns i kursboken (sid 25).

RCC som mottagit nödmeddelande måste snabbt skaffa sig en bild över vilka sjöräddningsenheter som finns i närheten av den nödställde. Detta görs genom att nödmeddelandet återutsänds, s k "Mayday Relay".

Ex på RRCC "mayday relay" har Du i kursboken sidan 27. Fartyg som uppfattat återutsändningen skall snarast möjligt anmäla sig till RCC. Detta görs genom att en kvittens sänds till RCC. Exempel på kvittens till kuststation: se kursboken sidan 27.

Den svenska sjöräddningscentralen använder i stället för "mayday relay" oftast uttrycket - Sjöräddningscentralen söker (sjöräddnings)- enheter i området ..... 

Efter denna inledande fas fortsätter nödkommunikationen mellan den nödställde och RCC resp fartyg (motsv) som kan assistera. All nödkommunikation skall inledas med uttrycket "mayday".

Nödkommunkationen skall normalt ske på kanal 16. RCC kan i vissa fall utse annan kanal än kanal 16 för nödtrafiken (ganska vanligt i Sverige).

Du kan lyssna på ett nödmeddelande här. Lyssna gärna på båda exemplen (Stockholmradio ljudfiler)

Nödkommunikation har företräde framför annan trafik. Om fartyg, som kanske inte har kännedom/kunskap om att det pågår nödtrafik på kanal 16, börjar anropa annat fartyg/kuststation måste detta fartyg upplysas om att nödtrafik pågår. Detta kan göras av såväl den nödställde som av den som leder nödtrafiken eller av fartyg som har kännedom om att nödtrafik pågår på kanal 16. Exempel på uttryck har Du i kursboken sidan 28-29.

Anm: Uttrycket Silence Distress har tagits bort i RR32 och skall därför inte längre användas.

Prudence

Detta uttryck har tagits bort ur Radioreglementet (RR32 fastställt våren 2009) och skall därför inte längre användas.

Nödtrafikens avslutande

När räddningsinsats är avslutad och trafiken på nödkanalen kan släppas fri, skall detta meddelas av den som lett nödtrafiken. Ex på meddelande finns i kursboken sidan 30.

Återkallelse av nödlarm

Om den som sänt ett nödmeddelande inte lägre behöver hjälp, d v s nödsituationen är avvärjd, skall detta meddelas till alla som ev är på väg till den nödställde. Detta sker med ett meddelande med innehåll enligt kursboken sidan 31.

 

Ilsignal och ilmeddelande.

Iltrafiken är beskriven i kursboken på sidan 32 - 34. Text och exempel täcker det Du skall kunna enligt målrutan ovan.

Ilmeddelande sänds normalt på kanal 16. Är det ett längre meddelande skall övergång till trafik-/intershipkanal ske ( t ex 6, 8, 72 eller 77).

Du kan lyssna på ett il-meddelande här (klicka på Exempel på Il-anrop (Stockholmradio ljudfil))

Varningssignal och Varningstrafik (se även NAVTEX i avsnitt 4 GMDSS)

Nytt: Sedan årsskiftet 2009/10 sänds navigationsvarningar från MSI Sweden (MMSI 002653500) i stället för Stockholmradio. Se utdrag ur Ufs 286 2009

Förändringar som påverkar sjöfarten sker ständigt; fyrar byggs om, ny grund upptäcks, prickar flyttas, lysbojar slocknar, nya gästhamnar anordnas, tider för väderrapporter ändras, en däckslast timmer spolas över bord osv. Eftersom vissa förändringar kan ha stor betydelse för sjösäkerheten är det viktigt att den sjöfarande får information om dem.  Händer det något exceptionellt mellan de regelbundna utsändningarna går naturligtvis MSI Sweden (tidigare Stockholm Radio) omedelbart ut med information om detta.

MSI Sweden (tidigare Stockholm radio) sänder också via VHF, utöver navigationsvarningar, även trafiklistor och väderrapporter. Kustväderrapporterna, gjorda av SMHI, är speciellt utformade för båtfarare i kustnära farvatten och mycket detaljerade.

Sjöfarten informeras likartat över hela världen. Det är IHO (International Hydrographic Organisation) som formulerat reglerna för hur detta skall gå till.

I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för att sjöfarten får den information som krävs för säker navigering. Utsändningarna sköts av MSI Sweden (tidigare Stockholmradio).

LOCAL navigationsvarning

Navigationsvarningar som handlar om förhållanden inomskärs klassas som LOCAL. Dessa läses ut av MSI Sweden (tidigare Stockholmradio) på VHF-frekvenser kort tid efter "utfärdandet". Därefter upprepas de var 4:e timma på fastställda tider. Se nedan.

COASTAL navigationsvarning

Varningar som handlar om förhållanden utomskärs klassas som COASTAL och sänds utöver på VHF även på MF och NAVTEX (NAVTEX - se GMDSS).

Varningssignalen (securite) och varningstrafik framgår av kursboken sidan 35 - 36. Exemplen i kursboken visar hur annonseringen går till/lyder.

MSI Sweden sänder trafiklista och navigationsvarningar var 4:e timma.(0200, 0600, 1000, 1400, 1800 och 2200 UTC)

Ett komplett varningsmeddelande med annonsering samt meddelande visas här.

Kanal 16

Sequrite - Securite - Securite

All ships - All ships - All ships

This is MSI Sweden with navigational varnings and traffic list.

Please listen on my working channels

På arbets/trafikkanal

Sequrite - Securite - Securite

All ships - All ships - All ships

This is MSI Sweden (tidigare Stockholm radio) with navigational varnings and traffic list.

SWEDISH NAV WARNing 106

101250 UTC APRIL

SKAGERRAK
VAEDEROEBOD LIGHT 58-32.5N 11-01.8E RACON UNRELIABLE

Svenska gällande navigationsvarningar kan Du läsa på Sjöfartsverkets hemsida.

Även ett fartyg/båt kan sända navigationsvarning om något onormalt upptäcks, t ex ett flytande föremål som kan skada andra fartyg/båtar, boj som är på drift, fyrljus som slocknat m m.

En sådan varning kan ställas upp såhär: (RR33.35)

Annonsering på kanal 16

Securite - Securite - Securite

All staions - all stations - all stations

This is Lisa - Lisa - Lisa

Callsign SLQT

With navigational warning no 1. Please listen on VHF channel 8.

På kanal 8

Securite - Securite - Securite

All stations - all stations - all stations

This is Lisa - Lisa - Lisa

Callsign SLQT

With navigational warning no 1.

A lot of drifting timber observed in position 57-33N 010-23N. Ships in the area - keep sharp lookout.

Date and time: Today day 0800 UTC

End of message

En iakttagelse enligt ovan bör också rapporteras direkt  till Sjöfartsverket tfn 020-331166 eller via MSI Sweden, Stockholmradio eller VTS central.

Du kan lyssna på en navigationsvarningar utsänd av Stockholm Radio här

Standardfraser för nöd-, il-och varningstrafik

Engelska marina standardfraser finns i kursboken sidan 50-53. De finns också att ladda ner på Sjöfartsverkets hemsida.

IMO lista över marina standardfraser kan Du ladda ner här. Ett bildspel som förklarar/motiverar användningen av standardfraserna har Du här.

VHF-radiopejlar

Fritidsbåt utrustad med VHF-telefon kan få hjälp med positionsbestämning från landbaserade VHF-radiopejlstationer och fartygsenheter som tillhör Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen.

Anropa lämplig station eller fartygsenhet. När den tjänstgörande svarar, koppla om till kanal som denne anvisar, anropa på nytt på denna kanal och be om pejling. Motstationen avläser bäringen från landstationen/fartygsenhet till båten medan han lyssnar på sändning från båten. Viktigt i sammanhanget är också att fråga efter stationens/enhetens position.

Stationernas/enheternas räckvidder är olika och beror på antennhöjden. Krysspejling är möjlig om flera stationer/enheter finns i närområdet.

Anropa nästa station/enhet i närheten och upprepa samma procedur. Rita in bäringarna från de två stationerna/enheterna i sjökortet samt ta reda på stationernas/enheternas positioner. Skärningspunkten mellan de två bäringarna visar den aktuella positionen. Se bild nedan.

Noggrannheten i de angivna bäringarna är normalt 2 à 3º över öppet vatten. Det bästa resultatet av krysspejling erhålls om vinkeln mellan bäringarna är så nära 90º som möjligt.

För att inte i onödan belasta tjänstgörande personal bör pejling begäras endast då säkerheten för båten och dess besättning motiverar detta.

Principen för pejling från två båtar. Klicka på bilden för större bild.

Insändningsuppgifter

Uppgift 1. Vilken information skall ingå i ett nödmeddelande?

Uppgift 2. Förutsättning: Din båt ligger 3 nm sydväst Vinga när gasolköket exploderar. Brand uppstår ombord. Du bedömer att Du inte kan klara det själv utan behöver hjälp. Hur lyder ditt nödanrop resp nödmeddelande ? (Använd din egen båts namn/anropssignal; har Du ingen båt - välj ett namn och en anropssignal)

Uppgift 3. Du ligger 4 nm utanför Varberg när en av dina kamrater ombord får bommen i huvudet. Han blir medvetslös och Du bedömer att Du måste få honom till sjukhus. Eftersom Du har abonnemang hos Stockholm radio vänder Du dig naturligt vis dit för att få hjälp. Hur lyder ditt anrop till Stockholmradio (det är brått)?

Uppgift 4. Som bekant skeppas det ut mycket timmer från Halmstad hamn (stormen Gudrun). Ett fartyg har tappat ett antal stockar som ligger och flyter i vattnet. Din position är ca 3 nm väster Halmstad. Beskriv hur Du varnar omgivande fartyg/båtar. På vilken kanal annonserar Du ditt meddelande? På vilken kanal sänder Du din varning? Vilken övrig åtgärd vidtar Du med hänsyn till din observation.

Uppgift 5. Se uppgift 2. En stund efter det att Du larmat för branden ombord självslocknar den. Ingen omedelbar fara föreligger längre. Beskriv hur du återkallar (cancelling) ditt tidigare nödlarm.

Uppgift 6. Vad menas med LOCAL warning?

Uppgift 7. Vilka prioriteter förekommer vid marin radiokommunikaton?

Uppgift 8. På kanal 16 hör Du ett fartyg sända ett nödanrop och nödmeddelande. Någon minut senare hör Du JRCC Göteborg kvittera den nödställdes meddelande. Du bedömer att ditt fartyg ligger ca 3 nm från den nödställde. Vilka blir dina åtgärder och hur lyder det meddelande Du sänder till JRCC Göteborg?

Uppgift 9. Vilken är JRCC Göteborg anropssignal?

Uppgift 10. Översätt följande meddelande till svenska:

MAYDAY; MAYDAY; MAYDAY

THIS IS ALBATROSS - ALBATROSS  -ALBATROSS

CALLSIGN - ZM1726

MAYDAY - ALBATROSS - ZM1726 – five nautical miles west of Kapiti

Island – holed and listing heavily, engine room flooded – require

immediate assistance – three people on board – sea rough – over.

 

Uppgift 11. I vilket land är ZM1726 hemmahörande?

 

Uppgift 12. Förklara nedanstående meddelande:
 

MAYDAY

ALBATROSS - ALBATROSS  -ALBATROSS

 ZM1726

THIS IS

BLUE DUCK - BLUE DUCKZ - BLUE DUCK

ZM1983

RECEIVED MAYDAY.

 

TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS

Utdrag ur Ufs Nr 286 2009-12-09

Ändringar beträffande utsändning av MSI (Maritime Safety Information).

Tidpunkt: Den 15 december 1000 UTC

Från angiven tid sker utsändning av MSI (Maritim Säkerhets Information*) från en

ny central med anrop MSI SWEDEN.

Tider och kanaler för utsändning är oförändrade.

För repetition av MSI anropas MSI SWEDEN eller STOCKHOLMRADIO på VHF

trafikkanal eller kanal 16.

För telefonsamtal över VHF anropas STOCKHOLMRADIO på VHF trafikkanal eller

kanal 16. Tider för trafiklista är oförändrad, se bifogad karta.

* MSI (Maritim Säkerhets Information) = Navigationsvarningar, kuling och stormvarningar,

SAR-information, väderrapporter och israpporter.

ALRS Vol 1, 3 och 5.// Ufs A 2009 sid 88

Changes to the promulgation of MSI in Sweden.

Time: 151000 UTC DEC

From the stated time transmissions of MSI (Maritime Safety Information) is carried out by

a new broadcasting station with call MSI SWEDEN.

The transmission times and channels remain unchanged.

For repetition of MSI, call MSI SWEDEN or STOCKHOLMRADIO on VHF working channel

or channel 16.

For telephone calls over VHF call STOCKHOLMRADIO on VHF working channel or channel

16. Times for traffic list remain unchanged, see the enclosed map.

* MSI (Maritime Safety Information) is Navigational Warnings, Gale and Storm Warnings,

SAR-information, Weather forecasts and Ice reports.

ALRS Vol 1, 3 and 5.// Ufs A 2009 page 88