Distanskurs VHF/SRC

Avsnitt 5/Lektion 5 Certifikat, tillstånd och ansvar. Insändningsuppgifter

 

 Mål/syfte

Kännedom om bestämmelserna i lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl.a. på:

 • tillståndsgivning och tillståndstid 
 • återkallande och ändring av tillståndsvillkor 
 • avgifter 
 • tillståndsmyndighet och tillsyn 
 • åtgärder mot störningar 
 • straff mm 
 • användning av radiosändare i krig mm 
 • kännedom om bestämmelser  om sekretess.
   

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss VHF/SRC sidorna 43 - 45. Certifikat, tillstånd och ansvar.

Uppgift: Läs först kursboken; därefter nedanstående kommentarer/tillägg.

VHF-certifikatet

Det finns idag, förutom yrkessjöfarten, ca 20 000 fritidsbåtar utrustade med VHF. Eftersom VHF, förutom den samtalsmöjlighet som systemet ger, även är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem, finns det vissa regler som måste följas av alla som har eller tänker skaffa, VHF.

För att använda vissa typer av radiosändare ombord på fartyg, t ex  VHF, krävs giltigt certifikat enligt svensk författningssamling (SFS) 1998:965 kap 4 § .

För att erhålla detta s.k. ”begränsat telefonicertifikat” (typ SRC) måste du avlägga ett skriftligt prov hos någon av de provförrättare som utsetts av NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning). NFB har också fastställt kraven på kompetens för VHF-certifikatet (SRC) samt för register över utfärdade certifikat.  Provet bedöms ta ca 30 - 60 minuter, omfattar frågor om bestämmelser, nöd-, il-och varningstrafik, bokstavering, trafikdiciplin, kommunikation mm. Certifikatet är internationellt och är inte tidsbegränsat. Kostnaden för att avlägga ett prov för VHF-certifikat är 300:- (då det råder fri prissättning kan variationer förekomma).

Radiotillstånd

.Förutom att Du måste ha ett certifikat för att använda VHF måste Du även ha tillstånd att använda den. I Sverige är det Post- o Telestyrelsen (PTS) som har hand om tillståndsgivning och tillståndsregister för bl a VHF. I tillståndet anges båtens anropssignal, ev selcall samt den stationansvariges namn. Anm: Certifikat krävs inte för att söka tillstånd

Ansökan om tillstånd att använda radio ombord kan Du hämta här. Om Du vill ändra något i ett redan beviljat tillstånd så använder Du samma blankett.


Anm: Fritidsfartyg över 12x4 m och alla yrkesfartyg skall registreras i Sjöfartsregistret, Box 502, 601 07 Norrköping, telefon 011-19 13 00. Vid registrering erhålls anropssignal. För övriga fartyg tilldelar PTS signal.

Ansökan om nytt tillstånd för att använda VHF kan Du hämta här (web-baserat formulär).

Ägarbyte/uppsägning av tillstånd

Om Du överlåter din båt med tillståndspliktig radioutrustning till person som inte innehar tillstånd måste denne ansöka om detta. Vill Du inte behålla ditt tillstånd så måste Du anmäla detta skriftligt till PTS.

Certifikatet och tillståndet bör alltid finnas ombord för att på anmodan kunna visas upp för myndighet.

Ändring av tillstånd

Ändringar som berör tillstånd skall anmälas till PTS.

PTS kan med stöd av lag 2003:389 återkalla eller ändra tillståndsvillkoren om t ex

 • oriktiga uppgifter lämnas

 • förändringar i radiotekniken eller radioanvändningen

 • om tillståndsinnehavaren, trots påminnelse, inte betalat fastställd avgift.

Årlig tillståndsavgift

Radiotillstånd debiteras en årlig tillståndsavgift. Avgiften är f n 190 kr (juli 2015)

Abonnemang för kustradiostationstrafik

För att kunna utnyttja din VHF till fullo och få tillgång till Stockholmradio´s och utländska kuststationers alla tjänster måste du ha ett abonnemang. Abonnemang tecknar Du med Stockholmradio, som ägs av Nordic Maritime Services Stockholm AB (NMSS) och ingår sedan 2003 tillsammans med en rad andra företag med marin anknytning i Viamaregruppen. Kontakta Stockholm radio kundtjänst som enkelt ordnar abonnemanget. Till abonnemanget är knutet en avräkningskod, SW01.


Ansvar och sekretess (Lag 2003:389 kap 6 § 23)

Citat: Den som i radiomottagare fått tillgång till ett radiobefordrat meddelande som inte är avsett för honom/henne själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.

 

Insändningsuppgifter – Avsnitt Certifikat, tillstånd och ansvar.

1.   1. Vem administrerar certifikaten VHF/SRC i Sverige?

.    2. Vad måste Du inneha, förutom tillstånd av PTS att använda VHF-radiostation?

     3. Vilken är den årliga (2015) avgiften för att inneha tillstånd av PTS att använda VHF-radio?

4.   4. Om Du säljer din båt med radio ombord - vad måste Du göra om Du inte vill ha ditt tillstånd kvar och vad måste den nye ägaren göra om han vill använd radion i båten?

5.  5. Är det tillåtet att sända meddelanden med angivande av annan anropssignal än den egna?

6.   6. Kan Vilka tjänster kommer Du i åtnjutande av om Du tecknar abonnemang hos en kustradiostation? PTS återkalla ett tillstånd, och om så är fallet, under vilka omständigheter?

7.  7. Förklara uttrycket SW01 använt i radiosammanhang.

8.   8. I  vilken lag resp förordning har PTS fastställt villkoren för att få använda radiostation ombord på fartyg/båtar?

9.  9. Måste Du ha tillstånd för att inneha en radiosändare? 

      Svaren sänder Du via mail till din hanledare!


Tillbaka till startsidan