Distanskurs Radiokommunikation till Sjöss - VHF/SRC

Allmänt

En väl fungerande båtradio ökar säkerheten till sjöss och ombord. Med VHF kan Du nå en kustradiostation och via denna få kontakt med abonnenter i de allmänna telefon- och mobiltelefonnäten. Du kan också få kontakt med alla närliggande fartyg, sjöräddning (VHF kallas ofta för ”livlinan till land”), kustbevakning, lotsar och handelsfartyg och andra fritidsfartyg. Du kan också – antingen direkt via radion eller via allmänna telefon- och mobiltelefonnäten - få kontakt med brovakter, marinor m fl..

För att få ett allmänt eller begränsat radiotelefonistcertifikat för sjöradiotrafik (VHF/SRC) skall Du ha fullgjort godkänd utbildning. (Förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal, kap 4)

I Sverige administreras utbildningen inom fritidssektorn av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) . NFB fastställer också kraven för radiotelefonicertifikatet VHF/SRC samt håller register över utfärdade intyg.

NFB utser provförrättare samt sätter kraven på dessa.

Utbildnings omfattning för begränsat radiotelefonicertifikat (VHF/SRC) framgår av NFB dokumentet:  VHF-CERTIFIKAT (SRC, SHORT RANGE CERTIFICATE) - allmänt och krav (bifogas, se nedan).

Krav på kunskaper och färdigheter.

"VHF-CERTIFIKAT (SRC, SHORT RANGE CERTIFICATE) 

Dessa krav är i enlighet med fordringarna i dokumentet Resolution 343 (WRC-97) och har fastställts av NFB efter godkännande av Post- och Telestyrelsen (PTS).

I följande avses med
Kännedom - att en sökande utan krav på detaljkunskap kan redogöra för aktuellt avsnitt.
Kunskap - att en sökande med krav på detaljkunskap kan redogöra för aktuellt avsnitt. 
Färdighet - att en sökande under realistiska tidsförhållanden praktiskt kan lösa aktuell uppgift.

Kunskapsfordringar

Kännedom om radiofrekvenser och frekvensbanden:
enheten för frekvens och frekvenser för VHF-trafik, utbredningssätt och räckvidd 

Kännedom om bestämmelserna i Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation samt Förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl.a. på:

·        tillståndsgivning och tillståndstid

·        återkallande och ändring av tillståndsvillkor 
·        avgifter 
·        tillståndsmyndighet och tillsyn 
·        åtgärder mot störningar 
·        straff mm 
·        användning av radiosändare i krig mm 

Kännedom om bestämmelser i lag 2003:389 om sekretess.

Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation

Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser.

Kännedom om expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering såsom

·        Val av kanal
·        radiodisciplin 
·        allmänt anrop
·        anrop kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt – handelsfartyg) 
·        avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod 

Kännedom om hur de ingående delsystemen i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) är uppbyggda och deras roll i GMDSS (DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT)

Kunskap om

·        nödtrafik, nödkanal, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och deras innehåll, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse pga oavsiktligt larm på DSC 
·        iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivet eller ofullständigt meddelande, annullering och återkallande pga misstag 
·        varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering 

Kunskap i bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet

Färdighet i att på ett tillfredsställande sätt etablera kontakt på VHF (kan intygas av kursledare eller visas vid prov genom praktiskt utförande)

Kännedom om betydelsen av de engelska standardfraserna *) vad avser säkerhetskommunikation och orden som förekommer i nödradiotrafiken

*) "all after; all before; correct; correction; in figures; in letters; I say again; I spell; out; over; radio check; read back; received; say again; station calling; text; traffic; this is; wait; word after; word before; wrong".

Tillbaka till huvudmenyn