Kompletteringar till Radiokommunikation till Sjöss VHF/SRC

Innehåll: Krav SRC, Förkortningar, AIS-frekvenser

Krav SRC

SRC, SHORT RANGE CERTIFICATE

Dessa krav är i enlighet med fordringarna i dokumentet Resolution 343 (WRC-97) och har fastställts, efter godkännande av Post- och Telestyrelsen (PTS), den 1 december 1999 av NFB.

I följande avses med

Kännedom       -   att en sökande utan krav på detaljkunskap kan redogöra för aktuellt avsnitt.

Kunskap          -   att en sökande med krav på detaljkunskap kan redogöra för aktuellt avsnitt.

Färdighet         -  att en sökande under realistiska tidsförhållanden praktiskt kan lösa aktuell uppgift.

Avgift för prövning är 300 kronor.

Krav

Kännedom om radiofrekvenser och frekvensbanden:

-         enheten för frekvens och frekvenser för VHF-trafik, utbredningssätt och räckvidd

Kännedom om bestämmelserna i lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl.a. på:

-         tillståndsgivning och tillståndstid

-         återkallande och ändring av tillståndsvillkor

-         avgifter

-         tillståndsmyndighet och tillsyn

-         åtgärder mot störningar

-         straff mm

-         användning av radiosändare i krig mm

-     sekretess

Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation

Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser

Kännedom om expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering såsom

-         val av kanal

-         radiodisciplin

-         allmänt anrop

-         anropa kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt – handelsfartyg)

-         avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod

Kännedom om hur de ingående delsystemen i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) är uppbyggda och deras roll i GMDSS (DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT)

Kunskap om

-         nödtrafik, nödkanal, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och deras innehåll, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse p.g.a. oavsiktligt larm på DSC

-         iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivet eller ofullständigt meddelande, annullering och återkallande p.g.a. misstag

-         varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering

Kunskap i bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet

Färdighet i att på ett tillfredsställande sätt etablera kontakt på VHF (kan intygas av kursledare eller visas vid prov genom praktiskt utförande)

Kännedom om betydelsen av de engelska standardfraserna *) vad avser säkerhetskommunikation och orden som förekommer i nödradiotrafiken

*) ”all after; all before; correct; correction; in figures; in letters; I say again; I spell; out; over; radio check; read
back; received; say again; station calling; text; traffic; this is; wait; word after; word before; wrong

 

 

 

Förkortningar

AAIC Accounting Authority Identification Code
AIS Automatic Information System
AIS-SART Automatic Information System - Search and Rescue Transmitter
ARCC Aeronautical Rescue Coordination Centre
DSC Digital Selective Calling
EPIRB Emergency Position Indicating Beacon
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
IMO International Maritime Organisation
INMARSAT International Maritime Satellite Organization
JRCC Joint Rescue Coordination Centre
MAYDAY Uttryck som föregår ett brådskande meddelande (nödmeddelande) där omedelbar fara för liv föreligger
MAYDAY RELAY Uttryck som föregår återutsändning av nödmeddelande eller nödmeddelande som sänds på begäran av nödställd , som ej själv kan sända sitt nödmeddelande.
MF Medium Frequency
MMSI Maritime Mobile Service Information
MRCC Maritime Rescue Coordination Centre
MRSC Maritime Rescue Coordination Sub-centre
MSI-SWEDEN Maritime Safety Information - Sweden
NAVTEX Naviational Telex
SECURITE Uttryck som föregår utsändning av navigations-, vädervarningar eller liknande varningar
PAN-PAN Uttryck som föregår ett brådskande meddelande, dock föreligger ingen omedelbar fara för liv
PTS Post & Telestyrelsen
RCC Rescue Coordination Centre
SILENCE MAYDAY Uttryck som används av nödställd eller den som leder nödtrafik för att tysta trafik som interfererar med pågående nödtrafik
SRC Short Range Certificate
SILENCE FINI Uttryck som bekräftar att nödtrafiken är avslutad och att nödkanalen kan användas enligt gängse normer. Sänds normalt av den som lett nödtrafiken (sjöräddningsledare i MRCC (motsv))
SOLAS Safety of Live At Sea
UTC Universal Time Coordinated
VHF Very High Frequency
VTS Vessel Traffic Service
   
   
   

 

AIS-frekvenser

För AIS används två frekvenser växelvis. Dessa är:

AIS 1 - 161,975 MHz

AIS 2 - 162,025 MHz