Kapitel 2. Radioteknik

7. 12 335 kHz = 12,335 MHz

Return