Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

16. Syftet med ”annan värdefull information” som inkluderas i ett nödmeddelande är att alla som avlyssnar meddelandet skall få information om t ex hur många personer som är ombord, hurdant vädret är i området, om röken från brand är giftig eller ej m m

Utdrag ur IAMSAR 2012

Nödmeddelande från fartyg

· Bland viktiga komponenter i nödmeddelanden kan nämnas:

¨ fartygets identitet

¨ position

¨ typ av nödsituation och typ av assistans som begärs

¨ vädret i den omedelbara närheten, vindriktning, sjöhävning, vågriktning och sikt

¨ tidpunkt då fartyget övergavs

¨ antal besättningsmedlemmar som finns kvar ombord

¨ antal och typ av livbåtar som har sjösatts

¨ hjälpmedel i livbåtar eller i vattnet för att identifiera olycksplatsen

¨ antal allvarligt skadade.

· Ta med så mycket av ovannämnda information som är praktiskt möjligt i det inledande nödmeddelandet

 

Return