Distanskurs VHF/SRC

Avsnitt 1/Lektion 1. VHF-systemet, grunder

Uppdaterad: 2018-03-27

Mål/syfte

Kännedom om radiofrekvenser och frekvensbanden:

  • VHF- grunder

  • Enheten för frekens och frekvenser för VHF-trafik

  • Utbredningssätt och räckvidd
  • Anrop och svar på anrop

 

 

Läs VHF-systemets grunder (sidan 7-17 i kursboken).

Kommentarer, förtydliganden och tillägg

Inledningsvis omnämns Kustradiostation. Här lite mer information om kustradiostationer och deras tjänster.

Som Du säkert förstår så är VHF-systemet uppbyggt lika över i stort sett hela världen. Det innebär att Du kan tillämpa det Du lär dig i denna kurs oavsett var Du seglar. I Europa är VHF-systemet väl utbyggt utmed alla kuster utom delar av den portugisiska kusten. Med hänsyn till VHF-stationens relativt ringa räckvidd  - ca 20-30 nautiska mil - är VHF-stationerna utplacerade på framskjutna och högt belägna platser (eller i höga master) utefter de olika ländernas kuster. VHF-stationer (sändare/mottagare) fjärrmanövreras normalt från en kustradiostation, i Sverige Stockholm radio, i Danmark Lyngbyradio (LYRA) endast nöd-,il- och varningstrafik). I Norge finns f n ett flertal kustradiostationer, såsom Tjome radio, Rogaland Radio, Flororadio och Bodoradio.  Skall Du segla på floderna i Europa måste Du ta del av de bestämmelser som gäller för VHF-trafik för dessa. Viss vägledning kan Du få här (PTS hemsida).

Samtliga kommersiella radiostationer över hela världen är  förtecknade i en publikation (CD/DVD) som benämns List of Coast Stations and Special Service Stations (utges av ITU).  I denna redovisas kustradiostationens namn, geografiska belägenhet, använda kanaler/frekvenser, passningstider m m. List of Coast Stations and Special Service Stations finns i tillämpliga delar även på Internet - klicka här.. En annan publikation där kustradiostationerna och deras utnyttjade frekvenser finns redovisade är Admiralty List of Radio Signals (ges ut av United Kingdom Hydrographic Office).

Svenska Sjöfartsverkets VHF-stationer återfinner Du  i kursboken på sidan 79 - 80 (geografisk belägenhet, kanal och radiohorisont redovisas) . På sidan 81 - 84 redovisas resp kanals frekvens i MHz samt kanalernas användningsområde. Aktuell VHF-karta kan hämtas/laddas ner på  Stockholmradio hemsida

Stockholm Radio tidigare tidning "Till Sjöss", utges inte längre. Däremot finns tidningens faktasidor att ladda ner från Stockholmradio hemsida (klicka här). Faktasidorna innehåller en mängd nyttig information, såsom Väderfakta, Väder i rundradion, Broar, Telefonifrekvenser VHF, VTS-områden. VHF-karta Norden, Utsändningar, Navtex, VHF-telefonitabellen, AIS-basstationer och VHF-kartan Sverige. Faktasidorna kan skrivas ut och är naturligtvis ett måste ombord.

Via kustradiostation kan Du t ex beställa telefonsamtal till abonnenter i telefon- och mobiltelefonnäten. Du kan också via kustradiostation bli kopplad till båt som Du inte når direkt från din egen båt. Kustradiostationerna sänder också navigations- och vädervarningar (väderleksprognoser) till sjöfarande. Dessa annonseras av kustradiostation på kanal 16 och läses sedan på kustradiostationens arbets- (trafik-) frekvenser. I Sverige svarar MSI Sweden för utsändningen av navigations- och vädervarningar m m. Många kustradiostationer är också länken mellan en nödställd och en sjöräddningscentral. Från abonnent i land kan kustradiostation också förmedla samtal till fartyg/båt. Telefonnummer till kustradiostationer återfinns i ovan nämnda publikationer.

VHF-apparaten, kanaler/frekvenser och räckvidd.

Det finns, som Du förstår, en mängd olika VHF-apparater. Varje leverantör har sin design. Gemensamt är dock att de kan sända inom frekvensområdet 156-174 MHz. På VHF är frekvensbandet indelat i kanaler, benämnda 1-28 resp 60-88. I den nya frekvensskalan som gäller från den 1/1 2017 finns ytterligare kanaler (se frekvenstabellen sid 81 - 82).  Därutöver kan Du utrusta din VHF med två kanaler som är avsedda för trafik mellan fritidsfartyg i nordiska farvatten. Dessa benämns L1 resp L2. Fiskefartyg kan installera tre extra kanaler. Dessa benämns F1, F2 resp F3 och får endast användas för trafik mellan fiskefartyg i nordiska farvatten. Därutöver finns möjlighet att lägga in ett antal "privata" kanaler. Ansökan härom skall lämnas till PTS.

 

Bild: Exempel på VHF, integrerad med DSC. (Klicka på bilden för större bild).

Det finns vissa kanaler som har speciella användningsområden. Du bör känna till följande:

Kanal 16:  Internationell nöd- och anropsfrekvens. Får också användas för anrop och svar på anrop. Får användas för att annonsera il- och säkerhetstrafik av såväl kuststationer som fartyg.
Kanal 70:  Kanal som är reserverad för DSC-trafik. (DSC = Digital Selective Calling). Innebörd och användning behandlas senare i kursen.
Kanalerna 6, 8, 72 och 77 Används av yrkessjöfarten för kommunikation fartyg-fartyg ( s k intership- communication). Kanal 72 och 77 får även utnyttjas för trafik mellan fritidsfartyg.
Kanal 13: Kanal 13 är i GMDSS avdelad för s k "bridge-to-bridge communication". Med detta avses säkerhetsrelaterad trafik mellan fartyg
Kanal L1 & L2: Avsedda för trafik mellan fritidsfartyg i nordiska farvatten. L1=155,500 MHz, L2=155,525 MHz
Kanal F1, F2 och F3 Avsedda för trafik mellan fiskefartyg i nordiska farvatten. F1= 155,625 MHz, F2=155,775 MHz och F3=155,825 MHz
Kanal 15 & 17 Avsedda för ombordkommunikation med utnyttjande av högst 1 W uteffekt.
75 & 76:
Användningen av dessa kanaler skall begränsas till navigationsrelaterad trafik och alla försiktighetsåtgärder skall vidtas för att undvika störningar på kanal 16, t.ex. genom att begränsa effekten till 1 W eller genom geografisk separation.

 

Räckvidd VHF .

Den faktor som mest påverkar VHF-ens räckvidd är antennhöjden. Ju högre antenn, ju längre räckvidd (se bild i kursboken).

Några exempel:

Kustrdiostation - större fartyg med antennhöjd ca 90 m - ca 60 distansminuter
Kustradiostation - segelbåt med antennhöjd ca 9 m - ca 30 distansminuter
Kustradiostation - mindre båt med bärbar VHF - ca 15 distansminuter
Segelbåt (antennhöjd ca 9 m) - segelbåt med antennhöjd 9 m - ca 15 distansminuter.
Segelbåt (antennhöjd ca 9 m) - mindre båt med bärbar VHF - ca 10 distansminuter.
Mindre båt (med handburen VHF) - annan mindre båt med handburen VHF - ca 5 distansminuter.

Formeln (kursboken sidan 15) för att göra en överslagsberäkning av avståndet till radiohorisonten bör Du kunna använda.

Klicka för större bild

Har Du exel i din dator kan Du använda denna kalkylator för att beräkna räckvidd mellan kustradiostation och fartyg eller mellan fartyg. Länk här

Avvikelser från normal vågutbredning på VHF-bandet.

Under vissa omständigheter kan räckvidder utöver den normala erhållas. Framför allt två fenomen brukar omnämnas, "ducting" och "sporadiskt E-skikt".

Ducting innebär att kall och varm luft läggs i olika skikt (se bild nedan); ett fenomen som uppträder främst vår och höst. Räckvidder upp till 800 distansminuter kan påräknas. Fenomenet innebär att avlägsna stationer kan höras. För dig som skeppare ombord på en båt innebär det som regel att Du uppfattar det hela som en besvärande störning och som begränsar dina möjligheter till kommunikation med den kuststation/det fartyg Du vill kommunicera med.

Klicka på bilden för större bild.

Bildresultat för wave propagation - sporadic e-layer

Sporadiskt-E

Under vissa omständigheter, främst solaktiviteter, kan joniserande skikt i jonosfären bli så starka att de kan reflektera VHF-frekvenser. Även i detta fall kan räckvidder på 600-800 distansminuter erhållas. Konsekvensen för dig blir densamma som för ducting, d v s Du upplever att långväga signaler stör din radio.

Klicka för större bild

 

Simplex och duplex

Begreppen simplex resp duplex förklaras på sidan 12 i kursboken.

Vilka kanaler som är duplex resp simplex framgår av "Kanaltabell för VHF-bandet" på sidan 81 - 82. Även om det står i kursboken vill jag dock påminna om att trafik mellan fartyg/båt måste ske på simplexkanal, medan trafik med kustradiostation företrädesvis sker på en duplexkanal. Detta är förutsättningen för att kuststationen skall kunna koppla upp telefonsamtal till abonnent ansluten till telefon- och mobiltelefonnäten. Dessa abonnenter saknar ju den "sändtangent" som finns på fartygsradion.

 

Insändningsuppgifter:

När Du studerat kursbokens kapitel VHF-systemets grunder skall Du besvara följande frågor samt sända svaren till handledaren för granskning.

Fråga 1. Ge exempel på tjänster som en kustradiostation kan erbjuda dig som fritidsskeppare.

Fråga 2. Ge exempel på litteratur där Du kan återfinna kommersiella kustradiostationers belägenhet, kanaler och tjänster.

Fråga 3. För vilka ändamål får kanal 16 användas?

Fråga 4. Vilka kanaler skall Du som fritidsskeppare i första hand utnyttja för ditt samtal med annat fritidsfartyg om Du inte har kanalerna L1 resp L2 installerade på din VHF?

Fråga 5. Varför kan Du ibland bli störd av VHF-stationer som ligger på långt större avstånd från dig än den normala VHF-räckvidden (med hänsyn till antennhöjd)?

Fråga 6. Vilket förbindelseavstånd kan påräknas mellan två segelbåtar som har VHF-antennen placerad i masttoppen (ca 10 m ö h)?

Svaren sänder Du till handledaren via mail till din handledare.

 

Kompletterande information för dig som skall segla i Östersjön eller Västerhavet.

VHF-kartan "Sverige & Grannländer" hittar Du kanalnummer till de fjärrmanövrerade VHF-stationer som finns i Norge, Sverige, Danmark. och länderna runt Östersjön, Kolla noga på kartan eller i List of Coast Stations and Special Service Stations vilka kustradiostioner som tillhandahåller möjligheten att koppla telefonsamtal resp sänder väder och varningar.

 Tillbaka till huvudmenyn