Distanskurs VHF/SRC

Avsnitt 2/Lektion 2. VHF-telefonering

Mål/syfte

Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser.

Kännedom om expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering såsom

val av kanal 
radiodisciplin 
allmänt anrop 
anrop kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt – handelsfartyg) 
avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod 

Hänvisning: Kursboken "VHF-telefonering" (sidan 18 - 25). Lär dig också att bokstavera på engelska (se sid 77 - 78).  Vid behov av hjälp för bokstavering - utnyttja denna länk. Här finns en massa nyttig information om radiokommunikation på engelska. Du kan här också ladda ner SMCP (IMO - Standard Marine Communication Phrases). SMCP innehåller ett stort antal standardfraser som yrkessjöfarten skall kunna använda för att underlätta kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg/kuststation/MRCC och VTS. Det är inget krav att Du kan alla dessa men det kan ändå vara bra att veta att den finns.

Val av kanal för anropet

Val av kanal beror på vem Du skall anropa. Skall Du anropa kuststation anropar Du i första hand på den kanal som kustradiostationen passar i det området där Du seglar (se VHF-kartan/Anm:  Med hänsyn till den tekniska utvecklingen samt praktiska erfarenheter sker då och då förändringar i den svenska VHF-kedjan varför informationen i boken kan vara gammal. Du kan ladda ner en aktuell karta med Sjöfartsverkets VHF-stationer och kanaler från antingen Stockholm radio eller Sjöfartsverkets hemsida. Att ha en aktuell karta med sig i båten bör vara en självklarhet). Om Du är osäker på vilken kanal  kustradiostationen passar i området kan Du använda din VHF/DSC. Knappa in kustradiostationens MMSI-nummer och sänd ditt anrop (enl anv i din VHFs manual). I svaret från kustradiostationen får Du den kanal som skall användas. Skall Du anropa ett handelsfartyg får Du anropa på kanal 16 varefter övergång till intershipkanal skall ske (i första hand någon av 6,8,72,77). Känner Du till handelsfartygets MMSI-nummer använder Du lämpligen din VHF-DSC radio för anropet. I anropet anger Du på vilken kanal kommunikationen skall ske. Genom att använda DSC minimeras beläggningen på kanal 16. Anrop till hamnradio, VTS, brovakt eller motsv. skall ske på den kanal vederbörande passar. Kanaler som nämnda enheter passar kan Du hitta i Stockholm radio faktasidor Till Sjöss - en utmärkt publikation som Du bör ha med dig när Du är ute och seglar. Publikationen kan Du ladda ner från Stockholmradio.  Har Du inte denna publikation så kan Du via Stockholmradio få uppgift om passningskanaler, telefonnummer och öppethållningstider m m.

Skall Du anropa annan fritidsbåt bör detta ske på kanal L2 om sådan överenskommelse har träffats. Om inte - anropar Du på kanal 16 varefter övergång sker till L1 eller L2. Har Du inte dessa kanaler kan Du använda kanal 72 eller 77. Har båda båtarna VHF-DSC och Du känner till motstationens MMSI-nummer så anväder Du DSCn för ditt anrop och i anropet anger Du även kanal för fortsatt kommunikation (i första hand 72 eller 77).

DSC rutinanrop till annat fartyg - lyssna här

Anropssignaler

När Du ansöker om att få använda VHF-station i din båt så tilldelas Du anropssignal. Följande gäller beträffande fritidsfartyg (utdrag ur "Ansökan om tillstånd att använda VHF-radiosändare i fritidsbåt" (PTS hemsida)):

Notera regeländringar från 2018 - Fartyg, vars skrov har en största längd som överstiger 24 m, betecknas som skepp. Andra fartyg kallas båt.

Fördelen med anropssignal är att den underlättar signalering. Den ger också fartyget/båten en unik identitet (fartyg/båtar kan ha samma namn men anropssignalen för fartyget är alltså unik).

För att underlätta fördelningen av anropssignaler så har ITU tilldelat varje land/nation en eller flera anropssignalserier. Sverige har t ex tilldelats serierna SAA-SMZ, 7SA-7SZ och 8SA-SZ.  Exempel:  Kustbevakningsbåten KBV 490 7SA2151, Evelina SD7057

På ITU hemsida kan Du läsa övriga länders tilldelade anropssignalserier - klicka här

För skepp skall igenkänningssignalen bestå av en fyrställig bokstavsgrupp. För båt skall den bestå av en treställig bokstavsgrupp eller siffer- och bokstavsgrupp, åtföljd av fyra siffror av vilka den första skall vara 2 eller högre. (Se Förordning 1975:929 samt ändring 2008:1224).

 

I Sveriges skeppslista 2017 - klicka här kan Du bl a hitta callsign för svenska registrerade skepp och båtar.

List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments  är publicerad i CD-ROM-format och innehåller förord och referenstabeller i en häftesform. CD-ROM-skivan innehåller i pdf-format information om fartygsstationer, kuststationer och SAR-flygplan för vilka en MMSI har anmälts till radiokommunikationsbyrån (BR) samt andra skeppsstationer, identifierings-organ (AAIC) och kontaktinformation för anmälande administrationer. CD-ROM-skivan innehåller också en databas som gör det möjligt för användarna att söka efter och visa uppgifter och detaljer om skeppsstationer, redovisningsorgan och länder som ansvarar för anmälningarna.

Utdrag ur RR beträffande callsigns

Formation of call signs: • Call signs in the international series are formed, for ship stations, as indicated in Nos. 19.54 to 19.55. The first two characters shall be two letters or a letter followed by a digit or a digit followed by a letter; • 19.54 Ship stations • 19.55 § 24 − two characters and two letters, or − two characters, two letters and one digit (other than the digits 0 or 1), or − two characters (provided that the second is a letter) followed by four digits (other than the digits 0 or 1 in cases where they immediately follow a letter), or − two characters and one letter followed by four digits (other than the digits 0 or 1 in cases where they immediately follow a letter).


• Example: Call signs assigned by the administration of Switzerland (Call sign series for Switzerland: HBA-HBZ): • 19.55 § 24 − two characters and two letters: HBAA, HBAB, HBAC − two characters, two letters and one digit (other than the digits 0 or 1): HBAA2, HBAA9 − two characters (provided that the second is a letter) followed by four digits (other than the digits 0 or 1 in cases where they immediately follow a letter): HB2000, HB2010, HB9999 − two characters and one letter followed by four digits (other than the digits 0 or 1 in cases where they immediately follow a letter): HBA2000, HBA2010, HBA9999

Kustradiostationer benämns oftast med sin geografiska belägenhet, t ex Stockholmradio, Turkuradio, Rogalandradio, Lyngbyradio. Kuststationer har även en anropssignal. Denna är tre-ställig, t ex Stockholmradio SDJ, Lyngbyradio OXZ, Rogalandradio LGQ.

Här kan Du hämta uppgift om olika kuststationers frekvenser m m: Particulars of Coast Stations and Special Service Stations. Pröva t ex att ta fram information om Stockholm Radio, Lyngby Radio, Rogaland Radio etc.

Utdrag ur List of Coast Stations and ...

Ex Svenska stationer förtecknade i List of Coast and ... Klicka  

Utdrag ur List of Coast avseende tillhandahållna tjänster m m Klicka

 

Under rubriken "Anropssignal" (sid 19) står MMSI. MMSI betyder  Maritime Mobile Service Identity och är en  "anropssignal" som används i DSC-utrustningar och EPIRB-rar (se GMDSS). MMSI-numret kan liknas vid ett fartygs telefonnummer. Mer om detta i det avsnitt som behandlar GMDSS.

Radiodisciplin

Det som tas upp under punkten är ganska självklara. VHF används av många och det finns alltså många "öron" som hör vad som sägs.

Om någon klagar över att din radio stör p g a tekniskt fel måste Du naturligtvis snarast se till att få den reparerad.

Abonnemang

Med ett kustradioabonnemang på Stockholmradio får Du tillgång till en rad tjänster, t ex

 • Uppkoppling av radiosamtal på VHF,
 • Avräkningskoden SW01 för kredit vid radiosamtal över utländsk kustradiostation
 • Upplysning om:
  • Sjöväderprognoser
  • Kulingvarningar
  • Israpporter 
  • Navigationsvarningar
  • Broöppningstider, lotsplatser, VHF-kanaler, telefonnummer, mm.mm !
  • och mycket mer

Ett abonnemang medför som Du ser många fördelar och kuststationen hjälper alltid till om Du har/får problem.

Många anser att det räcker med mobiltelefon. Men en VHF har bl a den fördelen att Du kan kommunicera med andra båtar, även om Du ligger utanför mobiltelefonens räckvidd. Mobiltelefonen kräver en basstation för att fungera vilket VHF-en inte gör. Med en VHF kan Du också förmedla information till många samtidigt, om Du t ex är i nöd/behöver hjälp kan Du gå ut med ett allmänt anrop och kolla om det finns någon i närheten som kan hjälpa dig.

Avräkningskoden

När Du tecknar ett abonnemang med en kuststation så får Du också en avräkningskod. Denna måste Du uppge för en kuststation när Du t ex vill beställa telefonsamtal. Med hjälp av avräkningskoden kan kuststationen debitera avräkningsmydigheten kostnaderna för ditt samtal. Avräkningsmyndigheten i sin tur debiterar dig.  I Sverige är avräkningskoden som framgår av kursboken, SW01. Avräkningmyndighet (ACCOUNTING AUTHORITY IDENTIFICATION CODE (AAIC)) i Sverige är Telemar Scandinavia AB.

Andra, av PTS godkända avräkningsmyndigheter i Sverige är: GB03 GB08 GB11 GR09 SW01 BE02 DP03 DP05 GB03 GB06 GB11 GK22 NL01 RS01 RS06 US07.

Kostnaderna för ett telefonsamtal via en kuststation består normalt av två delar - Land Station Charge och Landline Charge. Land Station Charge varierar beroende på vilken radioutrustning som utnyttjas. En titt i List of Coast Stations and Special Service Stations (2016 års upplaga) beträffande Stockholmradio visar att ett samtal med MF (medium frequency) kostar 1,74 SDR/min, motsv över HF (high frequency) 1,33 SDR/min och över VHF 1,74 SDR/min. Landline charge är inkluderad i samtal till Danmark, Norge, Finland och Sverige. Operatören på kustradiostationen kan upplysa dig om Landline charge till andra destinationer.

SDR betyder Special Drawing Rights och är en fiktiv valuta som används för att reglera kostnader länder emellan. Använd denna kalkylator för att räkna om SDR till svenska kronor.

Anrop och svar på anrop

Innan Du anropar en annan station måste Du lyssna någon minut för att kontroller att samtal inte pågår. Även om ingen trafik hörs så kan kanalen vara upptagen. Detta gäller främst de kanaler som t ex Stockholmradio/MSI Sweden använder. För att markera att en trafikkanal är upptagen sänder Stockholmradio ut en kort tonstöt (signal) var 10:e sekund. Detta sker t ex då Stockholmradio håller på att koppla upp ett telefonsamtal eller i anslutning till utsändning av trafiklista. Pågår trafik på den kanal Du avser använda måste Du vänta tills kanalen blir ledig.

Anrop från fritidsfartyg till annat fritidsfartyg

Exempel (utöver de som finns i kursboken)

Gudrun (kanal 16) Dickson (kanal 16)
Dickson - Dickson - Dickson SFC3421 - här kallar Gudrun - Gudrun - Gudrun SFB3991  på kanal 16
Gudrun - här svarar Dickson SFC3421
Kanal L1 - kom
Kanal L 1 -
 
(På kanal L1) Dickson - här Gudrun - har Du Kalle ombord
osv

Anrop till handelsfartyg/fiskefartyg sker på  motsvarande sätt men trafikfrekvensen får bli någon av intershipkanalerna 6, 8, 72 eller 77.

Anrop från fartyg till kustradiostation

Exempel. Se kursboken

Anrop till nordisk kustrdiostation sker normalt på den trafikfrekvens som kustrdiostationen utnyttjar i det område  Du seglar (se VHF-kartan). Skillnaden mellan anrop till annat fartyg resp till kuststation är att Du skall ange din geografiska belägenhet. Detta för att underlätta för operatören på kustradion. Operatören har kanske upp till 50-talet stationer (utspridda utefter Sveriges kust och insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren) att lyssna på. Det är även viktigt att Du anger den kanal Du anropar på, flera kanaler återanvänds på många platser utefter kusten (se VHF-kartan).

 Klicka för större bild.

Anropar Du kuststationen med VHF/DSC (kustradiostationens MMSI-nummer) indikerar mottagningsutrustningen på kustradiostationen över vilken fjärrmanövrerad VHF-station anropet inkommer och Du behöver då inte ange någon geografisk adress.

Träna anrop av kustratiostation med hjälp av Nfb övningssimulator. Länk här

Avslutande av samtal

Efter avslutat samtal skall Du invänta att operatören på kuststationen meddelar dig den tid som samtalet varat. Utifrån denna kan Du beräkna samtalskostnaden. Du kan också fråga operatören vad samtalet kostar.

Trafiklista/Samtal från land till fartyg

Om någon i land vill ha kontakt med dig när Du är ombord kan vederbörande ringa upp kustradiostationen och begära att bli kopplad till båten. De uppgifter kuststationen behöver är:

 • Båtens namn och (helst) anropssignal
 • Namnet på den du söker ombord
 • Båtens ungefärliga position (Vänern? Stockholms skärgård? Norrlandskusten? eller liknande)
 • Det nummer du vill att kuststationen skall koppla upp samtalet till.
 • Hur länge den uppringande vill att kuststationen skall söka båten.

Operatören på kuststationen försöker få kontakt med båten på kanal 16 och om kontakt erhålls så kopplas samtalet upp på tillgänglig trafikkanal. Om ingen kontakt erhålls så kan samtalet på den uppringandes begäran läggas in på trafiklista vilket innebär att kustradistationen med jämna mellanrum anropar fartyget/båten. Detta kallas trafiklista. Fartyg/båt som blir omnämnd i trafiklistan skall snarast efter trafiklistan slut ta kontakt med kuststationen. Trafiklista sänds av MSI Sweden var 4:e timma: se kursboken sidan 29. Lyssna på en trafiklista här.

Alla radiosamtal till/från fartyg via Stockholmradio debiteras på fartygsabonnemanget.

Telefonnummer till kustradiostationen framgår av telefonkataloger, List of Coast Stations and Special Service Stations m fl dokument eller resp kuststations hemsida.

 

Insändningsuppgifter

Uppgift 1. Vilka uppgifter skall ett anrop till ett annat fartyg innehålla?

Uppgift 2. Vilka uppgifter skall ett anrop till en kuststation innehålla (ej DSC-anrop) ?

Uppgift 3. Du ligger med din båt strax utanför Vinga (Göteborg). På vilken kanal skall Du anropa Stockholmradio för att beställa telefonsamtal eller för att kontrollera att din radio fungerar (förbindelseprov)? Om Du gör ett DSC-anrop - vilket är Stockholm radio MMSI-nummer?

Uppgift 4. Är anropssignalen LANT en svensk anropssignal?

Uppgift 5. Är anropssignalen SLUB en svensk anropssignal?

Uppgift 6. Vilken är den svenska accounting coden (för fartyg med abonnemang hos Stockholmradio)?

Uppgift 7. I vilket sammanhang måste Du uppge ditt fartygs accounting code (AAIC)?

Uppgift 8. På vilken kanal anropar Du annat fridtidsfartyg då någon överenskommelse om särskild anropskanal inte träffats i förväg?

Uppgift 9. Får fritidsfartyg använda kanalerna F1, F2 eller F3 för trafik fritidsfartyg - fritidsfartyg?

Uppgift 10. Vad betyder förkortningen SDR och i vilket sammanhang används detta begrepp?

Uppgift 11. Trafiklista sänds av MSI Sweden 1800UTC. Vad är klockan då i Sverige när vintertid/sommartid gäller?

Uppgift 12. Vilka uppgifter behöver kuststationen för att koppla upp ett telefonsamtal från telefonabonnent till fartyg/båt och vem debiteras för samtalet?

Svaren sänder Du med e-post till din handledare.

Tillbaka till startsidan