Distanskurs VHF/SRC

Avsnitt 5/Lektion 5 Certifikat, tillstånd och ansvar. Insändningsuppgifter

 

 Mål/syfte
 1. FÖRESKRIFTER FÖR VHF-KOMMUNIKATION

  Kännedom: Regler, rutiner och tillämpningar

  1. Kunskap om internationella regler och avtal

  -     Radiooperatörscertifikat

  -     Radiotillstånd

  -     Radiologgbok

  -     Tystnadsplikt

  -      Förbjudna utsändningar

  -       Passning

  2. Kännedom om bestämmelserna i lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl.a. på:

  -          Tillståndsgivning och tillståndstid

  -          Återkallande och ändring av tillståndsvillkor

  -       Avgifter

  -          Tillståndsmyndighet och tillsyn

  -          Åtgärder mot störningar

  -       Straff mm

  -          Användning av radiosändare i krig mm

  -      Sekretess

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss VHF/SRC sidorna 69 - 71. Certifikat, tillstånd och ansvar.

Uppgift: Läs först kursboken; därefter nedanstående kommentarer/tillägg.

VHF-certifikatet

Det finns idag, förutom yrkessjöfarten, ca 20 000 fritidsbåtar utrustade med VHF. Eftersom VHF, förutom den samtalsmöjlighet som systemet ger, även är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem, finns det vissa regler som måste följas av alla som har eller tänker skaffa, VHF.

För att använda vissa typer av radiosändare ombord på fartyg, t ex  VHF, krävs giltigt certifikat enligt svensk författningssamling (SFS) 1998:965 kap 4 § .

För att erhålla detta s.k. ”begränsat telefonicertifikat” (typ SRC) måste du avlägga ett skriftligt prov hos någon av de provförrättare som utsetts av NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning). NFB har också fastställt kraven på kompetens för VHF-certifikatet (SRC) samt för register över utfärdade certifikat.  Provet bedöms ta ca 30 - 60 minuter, omfattar frågor om bestämmelser, nöd-, il-och varningstrafik, bokstavering, trafikdiciplin, kommunikation mm. Certifikatet är internationellt och är inte tidsbegränsat. Kostnaden för att avlägga ett prov för VHF-certifikat är 450:- (då det råder fri prissättning kan variationer förekomma).

Kunskapsfordringar avseende SRC gäller från 2017-01-01 och ersätter tidigare fastställda kunskapsfordringar daterade 2013-01-01.

Alla prövningar från och med 2017-07-01 kommer även att innehålla en praktisk del för att erhålla SRC.

Fastställda kunskapsfordringar för SRC återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFB:s förhörsförrättare.

 

NFB tillämpar från och med 2017-07-01 en webbaserad VHF-simulator för SRC.

Simulatorn finns under rubriken INTYG/SRC CERTIFIKAT på NFB hemsida www.batlivsutbildning.se VHF-simulatorn innehåller både en länk till övningsuppgifter och en länk till genomförande av praktiskt prov. VHF-simulatorn har utvecklats och utformats i samarbete med Telenor Kustradio i Norge som underleverantör. NFB har inledningsvis beslutat om en inkörningsperiod på 3 månader. Under perioden juli – september 2017 ska därför NFB auktoriserade förhörsförrättare för SRC, i samråd med olika utbildningsorganisationer, antingen godkänna det kursbevis som erhålls vid nyttjande av den nya simulatorn alternativt tillämpa tidigare etablerade metoder på den praktiska delen av SRC. Från och med 1 oktober 2017 har NFB beslutat att enbart acceptera det centralt utfärdade kursbeviset.

Kortfattad användarbeskrivning av VHF-simulatorn:

Uppgifterna bygger på ett fiktivt scenario och är konstruerade som en interaktiv dialog med en virtuell kustradiostation. All taltrafik skrivs i textfältet under VHF-simulatorn som visas när du trycker på PUSH TO TALK. Kontroll för bedömning av svar har lagts in på menyval och enklare uppgifter, kontroll på enklare ord som exempelvis MAYDAY, anropssignal och MMSI-nummer.

simulator

För att sända DISTRESS: Håll ner DISTRESS-knappen 5 sekunder eller klicka för att komma till undermenyn. Observera att du måste hålla knappen helt intryckt tills det framgår i textfältet under simulatorn att «DISTRESS är sänt».

För att sända rutin-DSC till annat fartyg eller kustradiostation: Välj CALL, välj INDIVIDUAL CALL, välj ROUTINE och skriv in MMSI-nummer. Om du sänder DSC till kustradiostation ska du inte lägga in trafikkanal. Om du däremot sänder DSC till annat fartyg måste du lägga in trafikkanal. Fält, för att lägga in trafikkanal, visas när du har skrivit in MMSI-nummer och trycker ner muspekaren i det beige fältet. För att sända DSC måste du trycka «OK».

För att sända DSC (Routine, Safety och Urgency) till alla fartyg: Välj CALL, välj ALL SHIPS CALL, välj en av följande funktioner ROUTINE, SAFETY eller URGENCY, välj trafikkanal. Tryck «OK» för att sända DSC.

Du kan välja radiokanaler genom att använda CH+ eller CH-.

För att «prata» måste du trycka «PUSH TO TALK» och skriva det du vill säga i textfältet under VHF-simulatorn.

Nödproceduren visas genom att trycka på länken «Visa nödprocedur» under textfältet.Radiotillstånd

.Förutom att Du måste ha ett certifikat för att använda VHF måste Du även ha tillstånd att använda den. I Sverige är det Post- o Telestyrelsen (PTS) som har hand om tillståndsgivning och tillståndsregister för bl a VHF. Tillståndet är personligt. I tillståndet anges båtens anropssignal, ev selcall samt den stationansvariges namn. Anm: Certifikat krävs inte för att söka tillstånd

Ansökan om tillstånd att använda radio ombord kan Du hämta här. Om Du vill ändra något i ett redan beviljat tillstånd så använder Du samma blankett.

Tillståndet kan vara förenat med vissa vilkor. För detaljer se SFS 2003:389 kap 3. Länk här

Ägarbyte/uppsägning av tillstånd

Om Du överlåter din båt med tillståndspliktig radioutrustning till person som inte innehar tillstånd måste denne ansöka om detta. Vill Du inte behålla ditt tillstånd så måste Du anmäla detta skriftligt till PTS.

Certifikatet och tillståndet bör alltid finnas ombord för att på anmodan kunna visas upp för myndighet.

Ändring av tillstånd

Ändringar som berör tillstånd skall anmälas till PTS.

PTS kan med stöd av lag 2003:389 återkalla eller ändra tillståndsvillkoren om t ex

 • oriktiga uppgifter lämnas

 • förändringar i radiotekniken eller radioanvändningen

 • om tillståndsinnehavaren, trots påminnelse, inte betalat fastställd avgift.

Årlig tillståndsavgift

Radiotillstånd debiteras en årlig tillståndsavgift. Avgiften är f n 200 kr (2018)

Abonnemang för kustradiostationstrafik

För att kunna utnyttja din VHF till fullo och få tillgång till Stockholmradio´s och utländska kuststationers alla tjänster måste du ha ett abonnemang. Abonnemang tecknar Du med Stockholmradio, som ägs av Nordic Maritime Services Stockholm AB (NMSS) och ingår sedan 2003 tillsammans med en rad andra företag med marin anknytning i Viamaregruppen. Kontakta Stockholm radio kundtjänst som enkelt ordnar abonnemanget. Till abonnemanget är knutet en avräkningskod, SW01.

Anvädning av radiosändare i krig.

Bestämmelser härför återfinns i Lag (2003:389 kap 1  § 8)

Utdrag: Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter om elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning som behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt.


Tystnadsplikt - Ansvar och sekretess (Lag 2003:389 kap 6 § 23)

Citat: Den som i radiomottagare fått tillgång till ett radiobefordrat meddelande som inte är avsett för honom/henne själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.

 

Insändningsuppgifter – Avsnitt Certifikat, tillstånd och ansvar.

1.   1. Vem administrerar certifikaten VHF/SRC i Sverige?

.    2. Vad måste Du inneha, förutom tillstånd av PTS att använda VHF-radiostation?

     3. Vilken är den årliga (2018) avgiften för att inneha tillstånd av PTS att använda VHF-radio?

4.   4. Om Du säljer din båt med radio ombord - vad måste Du göra om Du inte vill ha ditt tillstånd kvar och vad måste den nye ägaren göra om han vill använd radion i båten?

5.  5. Är det tillåtet att sända meddelanden med angivande av annan anropssignal än den egna?

6.   6. Kan Vilka tjänster kommer Du i åtnjutande av om Du tecknar abonnemang hos en kustradiostation? PTS återkalla ett tillstånd, och om så är fallet, under vilka omständigheter?

7.  7. Förklara uttrycket SW01 använt i radiosammanhang.

8.   8. I  vilken lag resp förordning har PTS fastställt villkoren för att få använda radiostation ombord på fartyg/båtar?

9.  9. Måste Du ha tillstånd för att inneha en radiosändare? 

      Svaren sänder Du via mail till din hanledare!


Tillbaka till startsidan