Övningsfrågor VHF

Anm: För att lyssna på infogade ljudfiler måste Du ha RealPlayer (eller motsv) installerat.

 1. Hur definieras frekvens och hur betecknas frekvens? Svar
 2. Vad fordras för att få inneha en VHF-radio? Svar
 3. Ange några orsaker till att tillstånd att inneha radio kan återkallas. Svar
 4. Vad skall den som har tillstånd iaktta om han lånar ut eller hyr ut båt med installerad VHF? Svar
 5. Vad innebär tystnadsplikten? Svar
 6. Vilka handlingar bör medföras ombord? Svar
 7. Vilken service ger en kustradiostation, t ex Stockholmradio? Svar
 8. Vad menas med trafiklista? Svar
 9. Hur beställer telefonabonnent i land ett samtal till en båt? Svar
 10. Vad gör kustradiostationen när den får samtalsbeställningen (från landabonnenten)? Svar
 11. På vem faktureras samtal som beställs via Stockholmradio från a) båten, b) av telefonabonnent i land? Svar
 12. Vad menas med kanal (i VHF-sammanhang)? Svar
 13. Vilka är de speciella kanalerna för fritidsbåtar? Svar
 14. Vad är det för skillnad mellan simplex och duplextrafik? Svar
 15. Vilken är den internationella anrops- och nödkanalen för VHF-telefoni och vad har den för frekvens? Svar
 16. Vilka kanaler får användas för samtal mellan a) svenska fritidsbåtar, b) fritidsbåt och annat fartyg? Svar
 17. Vilka är lotsarnas kanaler? Svar
 18. Var finner man uppgift om vilka kanaler som kuststationerna betjänar/passar? Svar
 19. Vilken uppgift fyller anropssignalen och när används den? Svar
 20. Bokstavera Göteborg med hjälp av internationella alfabetet. Svar
 21. På vilka kanaler skall nordisk kustradiostation anropas? Svar
 22. Hur kan man höra att en kanal på en kuststation är upptagen även om inte samtal inte hörs på kanalen? Svar
 23. På vilken kanal skall fritidsbåt anropa annan fritidsbåt? Svar
 24. Vilka fyra moment består ett anrop av (anrop till kuststation)? Svar
 25. Vilken är den längsta tid ett anrop får ta? Svar 
 26. Du seglar utanför Göteborg med båten Lisa som har anropssignalen 8SY1234. Du vill ringa hem (031-7725752) och varsko om att Du är försenad. Hur lyder ditt anrop? Svar
 27. Vad gör Du när Du avslutat samtalet (forts uppgift 26) ? Svar
 28. När skall låg sändareffekt användas? Svar
 29. Vissa typer av meddelanden får inte sändas på VHF-radion. Ge ex på meddelande som inte får sändas? Svar
 30. Vad betyder UTC? När används UTC? Svar
 31. I List of Coast Radio Stations står att trafiklista sänds 0200. Vad är klockan i Sverige a) då vi har sommartid, b) då vi har vintertid. Svar
 32. Vad står de sex siffrorna i "date and time" för? Svar
 33. Vid beställning över en utländsk kuststation begär telefonisten att få veta beställarens QRC-code eller accounting code (AAIC). Vilken är den för en svensk båt? Varför måste operatören veta den? Svar
 34. Vad betyder ETA? Svar
 35. Vad betyder ETD? Svar
 36. Vilken är sjöräddningens uppgift? Svar
 37. Var ligger (geografisk belägenhet) den svenska sjöräddningscentralen. Svar
 38. När får nödanrop sändas? Svar
 39. Hur lyder den internationella nödsignalen vid telefoni? Svar
 40. Vilka uppgifter skall alltid finnas med i ett nödmeddelande? Svar
 41. Du ligger i ledan mellan Björkö och Marstrand. Det blåser kraftig sydvästlig vind. Du får masthaveri och motorn startar ej. Du ligger farligt nära några grund. Hur skall Du anropa för att få hjälp Svar
 42. Vilken är den viktigaste uppgiften i ett nödmeddelande? Svar
 43. På kanal 16 hör Du plötsligt ett nödanrop. Ingen kvitterar nödanropet. Du måste således ingripa. Hur lyder din kvittens och vilka övriga åtgärder vidtar Du? Svar
 44. Hur återutsänds ett nödmeddelande av en RCC (CRS). Hur inleds det? Svar
 45. Två olika fraser används för att under pågående nödtrafik tysta störande trafik på kanal 16. Vilka är de två fraserna? Precisera vem som använda den ena frasen och vem som får använda den andra. Svar
 46. Vad betyder PRUDANCE? När och av vem används den? Svar
 47. Hur meddelar en sjöräddningsledare (motsv)  att en sjöräddningsaktion är avslutad och att radiotrafiken på anrops- och nödkanalen kan återgå till det normala? Svar
 48. Hur lyder den internationella il-signalen ? Ge några exempel på när den får/kan användas  Svar
 49. Hur lyder den internationella varningssignalen? Ge några exempel på när den kan/får användas Svar
 50. En person ombord har skadat sig och behöver läkarhjälp. Hur begär du hjälp? Svar
 51. När sänder Stockholmradio navigations- och stormvarningar? På vilka kanaler sänder de? Svar
 52. Vilka andra landstationer finns det utöver Stockholmradio? Svar
 53. Hur lång räckvidd räknar men med att VHF-radion normalt har till a) Kuststation, b) mellan båtar? Svar
 54. Vad menas med tvåkanalspassning (dual watch)? Svar
 55. Vad betyder förkortningen GMDSS? Svar
 56. Gäller GMDSS bestämmelserna för fritidsfartyg? Svar
 57. Vilken kanal är reserverad för att sända nöd- il och varningstrafik med VHF DSC? Svar
 58. Vad innehåller ett nödmeddelande som sänds med VHF DSC? Svar
 59. Är det möjligt att använda VHF DSC för att anropa annan station som är utrustad med VHF DSC? Svar
 60. Vad betyder förkortningen "MSI"? Svar
 61. Vilka typer av varningar sänds över NAVTEX-systemet? Svar
 62. Hur förfar man ombord för att kunna ta emot NAVTEX-information för den NAVTEX-area som man för tillfället seglar inom? Svar
 63. Vilken frekvens används för NAVTEX-utsändningar? Svar
 64. Vad är en SART? Svar
 65. På vilket avstånd bör en SAR-enhet (search and rescue)  upptäcka en aktiverad SART? Svar
 66. Vad är en EPIRB? Svar
 67. Vad kallas det satellitsystem som kan ta emot och vidarebefordra ett EPIRB-larm som sänds på 406 MHz? Svar
 68. För vilket ändamål är kanalerna F1, F2 och F3 avsedda? Svar
 69. Hur många och vilka sjöräddningscentraler finns i Norden? Svar
 70. För vilket ändamål för kanalerna 15 och 17 användas och med vilken effekt? Svar
 71. Vad betyder förkortningen OSC och vilken funktion har denne? Svar
 72. Vad betyder förkortningen MRCC? Svar
 73. Vilket " statligt verk" är ansvarigt för sjöräddningstjänsten i Sverige? Svar
 74. Vilka "resurser" kan sjöräddningen utnyttja för att hjälpa en nödställd? Svar
 75. Vad är en "squelch"? Svar
 76. Vad innebär/betyder förkortningen F3E? Svar
 77. Landstationens antennhöjd är 50 meter. Din antenn sitter 4 meter över vattenytan. På vilket avstånd bör Du kunna etablera förbindelse med landstationen? Svar
 78. Vad menas med radioskugga? Svar
 79. Din VHF-antenn bryts sönder och Du måste tillverka en ny. Beskriv hur Du tillverkar en provisorisk VHF-antenn av den koaxialkabel som "matat" den havererade antennen. Svar
 80. Vilka uppgifter skall minst finnas med i ett nödmeddelande? Svar
 81. Några tillämpningsexempel
 82. Till vem rapporterar Du t ex upptäckt av oljeutsläpp till sjöss? Svar
 83. I position 57-25N 011-10E upptäcker Du några drivande timmerstockar. I området ser Du ett antal motor- och segelbåtar. Beskriv hur Du varnar dina "systerbåtar" för det drivande timret. Ange även på vilken kanal Du annonserar resp sänder ditt meddelande. Vad gör Du efter det att Du varnat dina "medsystrar". Svar
 84. Du är på väg in mot Halmstad hamn för att söka övernattning. Du vill ringa till gästhamnen för att beställa plats. Beskriv hur Du gör för att beställa ett telefonsamtal till marinan (035-123456). Svar
 85. Innan Du efter avslutat samtal (fråga 84 ovan) hunnit återgå till kanal 16 hör Du plötsligt ett fartyg anropa Stockholmradio för beställning av telefonsamtal. Fartyget uppger för kustradiostationen att dess position är 5 distansminuter väster Gotska Sandön (norr Gotland). Hur kommer det sig  att Du kan höra kommunikationen mellan Stockholmradio och fartyget när Du själv ligger strax utanför Halmstad hamn. Svar
 86. På väg in mot Halmstad hamn möter Du ett handelsfartyg. Du är något osäker på om handelsfartyget har observerat dig varför Du bestämmer dig för att anropa fartyget. På vilken kanal anropar du handelsfartyget. Svar
 87. Under natten tilltar vinden och det blåser ganska hårt när Du "sticker upp huvudet" ovanför däck. Innan Du seglar vidare beslutar Du dig för att  avlyssna Stockholmradio sjöväderrapport. När sänds den på vilken kanal skall Du lyssna på (Du ligger kvar i Halmstad hamn). Svar
 88. Det blåser hård sydlig vind (ca 15 m/s). Klockan är 1215 och positionen är  57-10N 012-05E (några distansminuter väster Balgö) när en medpassagerare trillar över bord och försvinner blixtsnabbt ur sikte. Beskriv hur Du larmar Sjöräddningen för att få hjälp med eftersökning.  Svar
 89. Se 88. Vilka "radiomässiga" åtgärder kommer MRCC  att vidta då de mottagit ditt nödmeddelande? Svar
 90. Se 88. En bit söder ut ser Du en av kustbevaknings patrullbåtar stäva väster ut. Till vem (till dig eller till MRCC) skall kustbevakningens fartyg kvittera mottaget nödmeddelande enligt bestämmelserna gällande för GMDSS? Svar
 91. Se 88. Någon timma senare rapporterar en fiskare att han funnit och bärgat den som fallit över bord. Hur lyder det meddelande med vilket MRCC "blåser av" nödräddningsoperationen? Svar
 92. Ge exempel på rörliga resurser som MRCC kan utnyttja vid efterforsknings- och räddningsinsatser. Svar

Lycka till

Sven-Göran
 
 
 
 
 

Svar VHF - frågor.

1. Frekvens definieras som - antal perioder per sekund i ett svängingsförlopp. Frekvens betecknas och mäts i Hertz (Hz). Tillbaka

2. För att få inneha en VHF-radio krävs inte längre något tillstånd. Däremot erfordras tillstånd för att använda radion. Post & Telestyrelsen utfärdar dessa tillstånd efter ansökan. Tillbaka

3. Tillstånd att inneha radio kan återkallas om radiosändaren används i strid med villkoren i tillståndet, t ex innehav och användning av otillåten utrustning, användning av andra frekvenser än vad som medgivits i tillståndet, brister i trafikdisciplin, på egen begäran. Tillbaka

4. Kontrollera att den som hyr båten har minst VHF-certifikat alt sätta radion ur användbart skick (ta bort den, låsa in den eller motsv). Tillbaka

5. Tystnadsplikten innebär att ev avlyssnad trafik inte får vidarebefordras till tredje man (gäller ej nödtrafik eller trafik avsedd för allmänt ändamå, t ex navigationsvarningar eller liknande). Tillbaka

6. Handlingar som bör medföras ombord är tillståndet att inneha radio och certifikatet. Dessutom bör kusttelefonitabell (motsv), användarmanual och kopplingsschema (strömförsörjning av radion)  medföras ombord. Tillbaka

7. Via en kustradiostation kan Du bl a beställa/ringa telefonsamtal, få väderleksrapporter och navigationsvarningar m m. Tillbaka

8. Trafiklista är kustradiostationens sätt att "annonsera" att kuststationen har trafik (väntande telefonsamtal) till viss båt. Trafiklista sänds av kustradiostation på bestämda tider (tiderna återfinns bl a i ITU publikation "List of Coast Stations") Tillbaka

9. Telefonabonnent i land beställer samtal till båt genom att ringa upp kuststationen  och beställa telefonsamtalet. Samtalsbeställning till båtar/fartyg via Stockholm radio görs på telefon 08-601 79 00. Tillbaka

10. Kustradion skriver in beställningen i trafiklistan och anropar båten på anropskanalen (kanal 16). Får kuststationen kontakt direkt etableras förbindelse på ledig trafikkanal, beställaren rings upp och samtalet kopplas. Erhålls inte kontakt med båten - står beställningen kvar på trafiklisten som läses upp på trafikkanalerna var fjärde timma (Stockholmradio). Anm: Andra kuststationer kan ha andra intervall på sin trafiklista - se List of Coast Stations. Tillbaka

11. Samtal  båt - till abonnent i land debiteras båten; samtal land - båt debiteras också båten. Detta gäller f n Stockholmradio. Andra radiostationer kan ha andra bestämmelser. Tillbaka

12. Med kanal menas en bestämd frekvens (eller frekvenspar) som åsatts en beteckning (ex 1:  kanal 16 = 156,800 MHz; simplexkanal; Ex 2: kanal 24 157.200/161,800 MHz (fartygsstationens resp  kuststationens sändarfrekvens). Kanal 24 är exempel på duplexkanal. Tillbaka

13. VHF-kanaler för fritidsbåtar är i första hand L1 och L2. Tillbaka

14. Simplex innebär att en frekvens används i båda riktningarna mellan de stationer som utväxlar trafik (används för trafik båt - båt) . Dupplex innebär att en frekvens används för sändning och en annan för mottagning (används vid trafik med kustradiostation; exempel se kusttelefonitabellen kanal 24). Tillbaka

15. Den internationella anrops- och nödkanalen på VHF är kanal 16. Frekvensen är 156,800 MHz. Tillbaka

16. a) För trafik mellan fritidsbåtar används i första hand kanalerna L1 och L2. Desstom får kanalerna 72 och 77 användas. b) För trafik mellan fritidsbåt och annat fartyg (yrkesfartyg) används båt - båtkanalerna 6, 8, 72 och 77. Tillbaka

17. Lotsarnas frekvens varierar från område till område; kanaler som används är 9, 10, 11,12, 13, 14,  18, 73, 74, 68, 69, 80  (Se Ufs A 2009 för mer information - detta dokument kan hämtas/läsas på Sjöfartsverkets hemsida

18. Uppgift om vilka VHF-kanaler kuststationerna betjänar återfinns bl a i List of Coast Stations. Uppgift om vilka kanaler Stockholmradio utnyttjar återfinns bl a Stockholmradio kundtidning VHF-Till Sjöss.  Tillbaka

19. Varje radiostation skall ha en anropssignal enl gällande internationella överenskommelser, d v s radioreglementets bestämmelser. Anropssignalen ger varje station en unik identitet och används bl a i anrop och svar på anrop. Anropssignalerna är sammansatt av bokstäver och siffror i olika kombinationer. Tillbaka

20. Göteborg = Goeteborg = golf - oscar - echo - tango - echo - bravo - oscar - romeo - golf. Tillbaka

21. Kuststationer i norden anropas i första hand på den trafikkanal som täcker det område där Du befinner dig. Tillbaka

22. En tonstöt sänds var 10 sekund som tecken på att kanalen är upptagen. Tillbaka

23. Fritidsbåt anropar annan fritidsbåt på kanal 16. Dock rekommenderas fritidsbåtar att anropa varandra på samtalskanalerna L1, L2 , 72 eller 77 (om överenskommelse härom träffats i förväg). Tillbaka

24. Ett anrop till annan radiostation skall innehålla : namn på station som anropas, vem som anropar, uppgift om på vilken kanal anropet sker och ungefärlig position.
t ex Stockholm radio - här kallar Lisa/7SY1234 - på kanal  24 - position 2 distansminuter väster Vinga Tillbaka

25. Ett anrop bör inte överstiga 1 minut. Tillbaka

26. Ex: Stockholmradio - här kallar Linda/8SY1234 - på kanal 24 - 2 miles väster Vinga fyr; kustradion kanske svarar såhär - Linda/8SY1234 här är Stockholmradio - vad kan jag göra för dig? Din beställning; jag skulle vilja ha ett samtal till Göteborg 031-7725752 Tillbaka

27. Efter samtalet inväntar Du besked från kuststationen om den tid som Du kommer att debiteras varefter samtalet kopplas ner. (glöm inte att återgå till kanal 16). Tillbaka

28. Låg effekt skall används i hamn och då båtarna ligger så nära varandra att låg effekt är tillräcklig för tillfredsställande förbindelsekvalité. Tillbaka

29.Det är förbjudet att sända falska eller bedrägliga nöd-, il- och varningssignaler; att sända signaler eller meddelanden tuan angivande av stationens anropssignal eller med angivande av falsk sådan; att sända onödig trafik. Tillbaka

30. UTC betyder Universal Time Coordinated. Tillbaka

31. UTC 0200 är 0300/0400 Svensk vinter/sommartid. Tillbaka

32. De sex siffrorna i "date and time" står för dag/timmar/minuter; ex den 24 klockan 1500 = 241500. Tillbaka

33. QRC eller AAIC (accounting code) är en kod som används för att för kuststation tala om vart den skall skicka räkningen för ett samtal som utväxlas över stationen. Accouning Code för svenska fartyg är SW01. Accountingkoderna och debiteringsadresserna återfinns bl a i List of Ship Stations. Tillbaka

34. ETA = Estimated Time of Arrival d v s beräknad ankomsttid. Tillbaka

35. ETD = Estimated Time of Departure; d v s beräknad avgångstid. Tillbaka

36. Sjöräddnings uppgift är att rädda liv och egendom. Även efterspaning ingår i sjöräddningens uppgifter. Tillbaka

37. Den svenska sjöräddningscentralen (Sweden Rescue) ligger på Käringberget i västra Göteborg) . Tillbaka

38. Nödanrop får används då omedelbar fara för liv eller egendom föreligger. Tillbaka

39. Den internationella nödsignalen på telefoni är MAYDAY. Tillbaka

40. Nödmeddelande skall innehålla


41. Ex på anrop: Mayday Mayday Mayday - detta är Linda callsign 7SY1234 - -- Mayday - detta är Linda callsign 7SY1234 - position ca 4 distansminuter nord Björkö - har fått masthaveri och kan ej manövrera båten, risk för grundstötning- behöver omedelbar bogserhjälp. Hård västlig vind i området. Tillbaka

42. Den viktigaste uppgiften i nödmeddelandet är positionen. Tillbaka

43. Exempel på kvittens till den nödställde (7SY1234) . Mayday - 7SY1234 - this is Lisa/8SY1234 - Received Mayday. Därefter skall Du på lämpligt sätt vidarebefordra larmet till Sjöräddningscentralen (VHF kanal 16 eller med annat lämpligt/tillgängligt sambandsmedel. Du skall också - jml sjölagen - sätta kurs mot den nödställde för att assistera. Tillbaka

44. Ett nödmeddelande kan återutsändas med samma sambandsmedel som det kom räddningscentralen tillhanda, ex på VHF kanal 16 - Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay  - This is Sweden Rescue - Sweden Rescue - Sweden Resuce - the following received from pleasure ship Lisa/7SY1234 - Lisa/7SY1234 in psn 57-30N 011-30 E - making water - need immediate assistance. The weather in the area - wind SW force 7, high swell. Ships in the area - please contact Sweden Rescue. Tillbaka

45. Fraserna som skall användas är Silence Mayday och Silence Distress. Silence Mayday får användas av den nödställde och den som leder räddningsarbetet; Silence Distress får användas av alla enheter som deltar i räddningsarbetet och som uppmärksammar att annan station stör nödtrafiken. Tillbaka

46. Prudance betyder "försiktighet" och används av RCC för att klargöra att anrops- och nödfrekvensen får användas av andra än de som deltar i det fortsatta räddningsarbetet. Ex: Mayday - all stations, all stations, all stations - this is Stockholmradio 1055UTC Lisa/8SY1234 PRUDANCE. Tillbaka

47. För att meddela att en sjöräddningsoperation är avslutad/nödtrafiken avslutad och då tystnad inte lägre behöver iakttas sänder den station som lett trafiken meddelande härom. Uttrycket är "Silence Fini". (ex Mayday - all stations, all stations, all stations - this is Sweden Rescue - time 241230UTC - Lisa/8SY1234 ,  - Silence Fini. Tillkännagivandet sker av den som lett sjöräddningsarbetet (i detta exempel - Sweden Rescue). Tillbaka

48. Den internationella il-signalen är PAN PAN (upprepat tre gånger). Ilsignalen får användas vid t ex sjukomsfall ombord eller då snabb hjälp erfordras. Tillbaka

49. Den internationella varningssignalen är Securite (upprepad tre gånger). Varningssignalen skall föregå utsändning av navigationsvarningar (motsv). Tillbaka

50. Hjälp kan t ex erhållas via Stockholmradio. Anropet skall utformas enligt följande: PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN - Medico - Stockholmradio - this is ... osv. Tillbaka

51. Stockholmradio sänder navigationsvaringar i anslutning till trafiklistorna var fjärde timma (0200, 0600 o s v). Viktiga navigationsvarningar kan läsas däremellan. Kustväderprognos, svenska:  ( 1/5 - 31/10 ) sänds 0830, 1630 lokal tid, för området Haparanda - Utklippan och Mälaren/Hjälmaren samt
0900, 1700 lokal tid, för området Utklippan - Strömstad samt Vänern/Vättern Stormvarningar läses så snart de utfärdats. Tillbaka

52. Landstationer utöver Stockholmradio är t ex Sjöfartsverkets lotsstationer, hamnradio, VTS-radio. Därutöver finns försvarets sjöbevakningscentraler som också passar bl a kanal 16. Tillbaka

53. Räckvidderna bestäms av antennhöjderna. Två fritidsbåtar med antennen ca 2 m kan få kontakt med varandra på upp till ca 6 distansminuter. Radiohorisonten för en kuststation där antennen sitter på kanske 30 m höjd ligger på ca 12 distansminuter. Tillbaka

54. Dual watch innebär att kanal 16 och en valfri kanal passas intermittent. Tillbaka

55. GMDSS betyder Global Maritime Distress and Safety System. Tillbaka

56. GMDSS bestämmlserna gäller ej för fritidsbåtar (GMDSS gäller för lastfartyg över 300 grt resp passagerarfartyg (oavsett storlek) i internationell fart). Tillbaka

57. Avdelad kanal för nöd- il- och varningstrafik med DSC är kanal 70. Tillbaka

58. Ett nödmeddelande sänt med DSC innehåller; den nödställdes identitet (MMSI-nummer), den nödställdes position och tiden då positionen var aktuell som nödlägets art (det senare endast om den nödställde hunnit "knappa" in det på DSC). Tillbaka

59. Ja Tillbaka

60. MSI betyder Maritime Safety Information. Tillbaka

61. Över NAVTEX-systemet sänds bl a navigationsvarningar , meteorologiska varningar, israpporter, search and resuce information, information om brister i förekommande navigationssystem (Loran, GPS) m m m m. Tillbaka

62. Man programmerar NAVTEX -mottagaren för att ta emot sändningar från de navtexsändare som finns i navarean. Tillbaka

63. NAVTEX sänds på 518 kHz (språk = Engelska). För utsändning på det egna landets språk har frekvensen 490 kHz avdelats.Tillbaka

64. En SART är en Search and Radar Transponter (sänder signaler som tas emot av 3-cm radar och som presenteras på PPI i form av 12 ekon radiellt ut från PPI-centrum) Tillbaka

65. En SART som är aktivierad bör kunna upptäckas på en 3 cm radar på ca 5 distansminuters avstånd. Tillbaka

66. EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) är en liten radiofyr som - efter aktivering - sänder nödsignaler via Satellitsystemen Cospas-Sarsat  till en jordstation som benämns LUT (Local User Terminal). Därefter sänds informationen via  MCC (Mission Control Centre) till MRCC. Rapporten innehåller uppgift om fartygets identitet och position. Med moderna EPIRB-rar kan även kurs, fart och nödlägets art överföras. Tillbaka

67. Satellitesystemet som kan vidarebefordra nödsignaler som sänds på 406 MHz är Cospas-Sarsat systemet. Tillbaka

68. VHF-kanalerna F1 - F 3 är avsedda för kommunikation mellan fiskebåtar. Tillbaka

69. I Norden finns följande sjöräddningscentraler: MRCC Sweden (Göteborg). JRCC Stavanger (Stavanger/Norge), MRCC Bodö (Norge), MRCC Turky och MRSC Wasa och Helsinki (Finland) samt MRCC Denmark (AArhus). Tillbaka

70. VHF-kanalerna 15 och 17 får användas för "on-board" kommunikation med 1 W. Tillbaka

71. Förkortningen OSC betyder On Scene Co-ordinater (sjöräddningscentralens "förlängda arm" på olycksplatsen). OSC är oftast en sjöräddningsledare (i bakjour) eller lots med specialutbildning och som grupperas på lämpligt fartyg på olycksplatsen. Tillbaka

72. Förkortningen MRCC betyder Maritime Rescue Co-ordination Center. (Marin Sjöräddningscentral) Tillbaka

73. I Sverige svarar Sjöfartsverket för drift av sjöräddningscentralen MRCC (Sweden Rescue). Tillbaka

74. Ex på resurser som sjöräddningscentralen kan utnyttja är: Sjöräddningssällskapets personal och båtar, Räddningsverkets personal och materiel, Kustbevaknings personal och fartyg/båtar/flygplan, Försvarets personal/båtar/fartyg/helikoptrar, Luftfartsverket (ARCC), Polisens personal/båtar samt fartyg/båtar som finns på olycksplatsen och som kan göra insats. Tillbaka

75. En squelch är ett hjälpmedel (filter) för att bli av med besvärande brus i VHF-radiostationen. Tillbaka

76. F3E betyder (F) Frekvensmodulering, (3) Enstaka kan med analog information, (E) telefoni. (F3E alt G3E är beteckning på VHF-stationens modulering). Tillbaka

77. Formel att använda R (M) = 2,2 (H + h) = 2,2 * (50+4)  = 24  M Tillbaka

78. Med radioskugga menas att signaler från viss sändare inte kan uppfattas i en mottagare  p g a skärmande föremål mellan sändaren och mottagaren, t ex hus med armerade betongväggar eller berg (jfr med mobiltelefon när Du t ex kör genom en bergtunnel). Tillbaka

79. En provisorisk VHF-antenn kan tillverkas av en bit koaxialkabel försedd med en koaxalkabelkontakt som passar till VHF-apparatens antennanslutning. Börja med att skala av ca 50 cm av den svarta isoleringen i antennkabelns fria ände så att den flätade skärmstrumpan friläggs. För sedan skärmstrumpan nedåt så at den isolerade mittledaren ligger lös. Peta upp ett hål i skärmstrumpan där den svarta isoleringen slutar  och dra ut mittledaren genom hålet. Gör en ögla i vardera ändan och fäst med isoleringsband (elektrotape). Mittledaren med sin ögla skall vara 45 cm och skärmstrumpan med sin ögla 40 cm. Häng upp reservantennen med hjälp av ett snöre (så högt som möjligt) med den isolerade mittledaren nedåt. Sträck antennkabeln så att den blir vinkelrät mot dipolen.  Tillbaka

 80. Ordet MAYDAY samt båtens namn/anropssignal och position. Tillbaka

81. Tillämpningsexempel

82. Upptäckt oljeutsläpp rapporteras till närmaste kuststation eller VTS (som vidarebefordrar meddelandet till Kustbevakningen). En sådan rapport bör innehålla; a) tid och plats för upptäckten; b) oljeutsläppets ungefärliga utsträckning; c) oljeutsläppets utseende (konsistens m m); d) rådande vind och eventuell strömsättning; samt e) det uppgiftlämnande fartygets namn och destination. Tillbaka

83. Du bör gå ut med en navigationsvarning.  Ex: Annonsering av varningen på kanal 16. Securite, Securite, Securite , detta är Lisa/8SY1234 med navigationsvarning nr 1 - lyssna på kanal 6. På kanal 6: Securite, Securite, Securite - detta är Lisa/8SY1234 med navigationsvarning nr 1. Drivande timmerstockar i position 57-25N 011-30 E. Sydvästlig vind ca 10 m/s nordlig ström ca 2 knop. Slut på meddelandet. 

Efter det att "medsystrarna" varnats skall Du rapportera din observation till Stockholmradio som vidarebefordrar den till berörd myndighet..  Tillbaka

84 Ställer in kanal 62 och anropar Stockholmradio: Ex Stockholmradio - Stockholmradio - Stockholmradio- här kallar Lisa/8SY1234 på kanal 62 Halmstad;

Stockholmradio: Lisa här svarar Stockholmradio - godafton - vad kan jag göra för dig?

Lisa: Stockholmradio - jag vill ha ett samtal till marinan i Halmstad  telefon 035-123456.

Stockholmradio: Samtal till 035 - 123456 - stand by - när samtalet är kopplat Lisa - då är det klart till 123456.

Tillbaka

85. Att Du hör ett fartyg som ligger i Östersjön  beror sannolikt  på att det finns ett "sporadiskt E-skikt" som reflekterar VHF-vågorna.  Tillbaka

86. Du skall anropa handelsfartyget på kanal 16. Tillbaka

87. Du skall lyssna på Stockholmradio arbetsfrekvens d v s kanal 62 när Du ligger i Halmstad. Det är möjligt att Du även kan höra väderleksrapporten på kanal 22 (Varberg). Tillbaka

88. Du bör larma enligt följande på kanal 16: Mayday - Mayday - Mayday - detta är Lisa/8SY1234 - Lisa/8SY1234 - Lisa/8SY1234 - Mayday detta är Lisa/8SY1234 i position 57-10N 012-05E - man över bord - behöver omedelbar hjälp med eftersökning. Hård sydlig vind med ca 1 m höga vågor. Har Du DSC skall Du även använda den för att initiera larmet.  Tillbaka

89. MRCC kommer sannolikt att återutsända ditt meddelande (Mayday Relay) för att larma fartyg i området samt att larma helikopter (Säve ev Danmark), kustbevakningen (har ev patrullfartyg i området) och sjöräddningssällskapet (räddningskryssare). Anm: MRCC Göteborg använde också uttrycket "Sweden Rescue söker sjöräddningsenheter i området .... 

Ex Mayday Relay från Rescue Sweden:  Mayday Relay - Mayday Relay - Mayday Relay detta är Sweden Rescue - följande mottaget från 8SY1234 kl 1215 i position 57-10N 012-05E - man överbord - behöver hjälp med eftersökning. Hård sydlig vind i området. Fartyg i närheten rapportera till Rescue Sweden. Tillbaka

90. Fartyget bör (enl bestämmelserna i GMDSS) kvittera till (i detta fallet Sweden Rescue) men kan om inte MRCC hört meddelandet kvittera till den nödställde.  Tillbaka

91. En nödoperation blåses av med (innebär att kanal 16 kan användas "som vanligt" igen. Exempel:  Mayday - detta är Sweden Rescue - xx (datum) 1215UTC  8SY1234 - Silence Fini. Tillbaka

92. Exempel på rörliga resurser för eftersöknings- och räddningsinsatser är: Sjöfartsverkets egna fartyg och båtar (bl a lotsbåtar), enheter från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen och Försvarsmakten. Tillbaka