Kapitel 1. GMDSS

11. Följande tre underhållsmetoder är godkända av IMO:

a) Landbaserat underhåll, d v s serviceavtal med serviceföretag,

b) Underhåll ombord, d v s har reservdelar och erforderliga instrument för felsökning samt kompetent personal att sköta underhållet ombord,

c) Dubblerad utrustning, d v s innebärande att huvudsambandsmedlet för resp område är dubblerat. Alltså för ett A1 fartyg två VHF med DSC. Se även SJÖFS 2004:28 33§-41§.

Tillbaka