Kapitel 1.  GMDSS grunder

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC, Utdrag ur ITU-publikationer , TSFS 2009:95, samt ändringar o tillägg i  TSFS 2010:16, TSFS 2011:5, TSFS 2012:26, TSFS 2012:69 , TSFS 2014:115 2016:86 samt 2017:46 som Du hämtar på Transportstyrelsens hemsida  samt   Comsar/Cric.32

Video: GMDSS (grunder)

Åter till startsidan

 

1 Vad betyder förkortningen GMDSS? Svar
2

Vilket sjöområde täcks av en MF-radiostation med DSC? Svar

3

Vilken kanal skall användas för DSC  ”ship-to-ship” nödanrop på VHF-bandet? Svar

4

Vad innebär/betyder uttrycket nödkommunikation (”distress communications”)? Svar

5

Vilken VHF-kanal är avdelad i GMDSS för säkerhetskommunikation mellan  fartyg till sjöss?  Svar

6

Ge exempel på vad som menas med säkerhetskommunikation enligt fråga 5? Svar

7

Hur många SART skall finnas på  ett 450 tons gross lastfartyg? Svar

8

Vilket sjöområde täcks med VHF-station med DSC? Svar

9

Hur många bärbara VHF-stationer skall finnas på ett 1000- tons gross fartyg? Svar

10

Vilka är de nio funktionella krav som ett fartyg som seglar under GMDSS- bestämmelser skall uppfylla (oavsett seglingsområde) ? Svar

11

Räkna upp de underhållsmetoder som fartyg kan välja bland för att säkerställa tillgängligheten av radioutrustningen enl GMDSS krav. Svar

12

Ref fråga 11. Vilken är den vanligaste metoden för fartyg som enbart trafikerar sjöområde A1? Svar

13

Vilken radioutrustning skall fartyg - utrustade för Sjöområde A1 - vara försedda med? Svar

14

Vilka frekvenser skall GMDSS-fartyg passa när det är till sjöss? Svar

15 Definiera Sjöområde A1 i GMDSS. Svar
16. Vilka system/utrustningar används för att ta emot "Maritime Safety Information" (MSI)? Svar
17.  Beskriv Östersjöns indelning i sjöområden (sea areas). Svar
18. Vilka frekvenser/kanaler (A1-utrustat fartyg) utnyttjas inom Sjöområde A1 för s k "on scene communication"? Svar
19. Kan "hela Nordsjön" trafikeras med A1-utrustat fartyg? Svar
20. Redogör för vilken GMDSS-utrustning som skall finnas på passagerarfartyg som enbart trafikerar svenska farvatten i fartområde D.   Svar
21

1.     The main purpose of RT transmissions on VHF Ch.13 is for: Svar

a)SAR aircraft communications to home onto an EPIRB

b)Bridge-to-Bridge Safety of Navigation communications

c)Cancelling a false DSC Distress Alert sent on Ch.70

d)ship-to-ship Routine communications

Åter till startsidan