Kapitel 1. GMDSS

20. Utrustningskrav – fartområde D och E, (TSFS 2014:115)

Bilaga 1. Särskilda utrustningskrav för svenska fartyg som trafikerar endast fartområde D eller E

Svenska passagerarfartyg, oavsett storlek, som trafikerar endast fartområde D eller E samt svenska lastfartyg och fiskefartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver, som trafikerar endast fartområde D eller E, får i stället för utrustningskraven i 2 kap. uppfylla följande:

1. En VHF med DSC av klass D.

2. En SART eller AIS-SART, eller en satellit-EPIRB med inbyggd GPS. Om utrustningen är en EPIRB, ska den normalt kunna avge en nästan omedelbar nödsignal i det område som fartyget trafikerar.

3. En bärbar tvåvägs VHF-radiotelefonapparat för livräddningsfarkoster. Om fartygsbefälet består av två personer eller fler ska det finnas två bärbara tvåvägs VHF-radiotelefonapparater för livräddningsfarkoster.

4. En 9 GHz radar (3 cm).

Antalet apparater som krävs ombord ska vara det totala antalet som är uppräknat i 1–4 ovan.

Kraftkälla och reservkraftkälla ska vara enligt kraven i 2 kap. 25–41 §§ i tillämpliga delar vad avser VHF-installationen.

Undantag

Svenska passagerarfartyg, oavsett storlek, som trafikerar endast fartområde E, samt svenska lastfartyg och fiskefartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver, som trafikerar endast fartområde D eller E, behöver inte uppfylla kravet i 2 ovan.

Svenska passagerarfartyg, oavsett storlek, samt svenska lastfartyg och fiskefartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver, som endast går i trafik i hamnar, floder, kanaler och mindre insjöar inom fartområde E, behö- ver inte uppfylla kravet i 4 ovan. Dessa fartyg får även tillämpa kravet på 1 timmes drifttid enligt 2 kap. 26 § första stycket 1 istället för 6 timmars drifttid enligt 2 kap. 26 § första stycket

2. Fartyg i inlandssjöfart behöver inte uppfylla kravet i 4 ovan.

Tillbaka