Kap 11 - Förslag till svar

14. a) då  fartyget är utrustat med nödgenerator skall nödbatterierna kunna strömförsörja GMDSSutrustningen 1 timma.

 

b) då fartyget inte är utrustat med nödgenerator eller då nödgeneratorn inte uppfyller SOLAS krav skall nödbatterierna kunnaströmförsörja GMDSS-utrustningen 6 timmar.

Not: Kapacitetskraven är beräknade på radioutrustningarnas ungerfärliga strömförbrukning vid sändning resp mottagning delat med 2. Kapacitet för nödljus och andra erforderliga utrustningar tillkommer.

Return