Tidningar o tidskrifter mROCm.

¨Vår tidning - Älvsborgarna - kan Du läsa här.  

Kamratföreningens tidigare tidningar, KA-fyren resp Kamratföreningsnytt kan Du läsa här.

Tidskrift för Kustartilleriet (TIKA)

Redan 1914 startade en grupp officerare föregångaren till TIKA - Svensk Kustartilleritidskrift med syftet att stödja vapenslagets sunda utveckling . Mycket intressant finns att läsa i denna tidskrift.

Då kustartilleriets ställning i försvarsorganisationen i väsentlig grad stärktes genom 1942 års försvarsbeslut och den äldre tidskiften under  30-talet successivt fått sämre förutsättningar att vara aktiv och tidsenlig startades Tidskrift för Kustartilleriet 1943 av Kustartilleriklubben.  Målet  med tidskriften skulle vara att ge ökad spridning åt kännedomen om det svenska kustartilleriet , dess problem, dess uppgifter och betydelse i det svenska riksförsvaret. I stadgarna för tidskriften sägs även att dess ändamål skall vara att främja den militära, enkannerligen den kustartilleristiska bildningen inom vapnet.

I Göteborgs Garnisons Traditionsrum (f d museum) finns tillgång till i stort sett alla nummer utgivna från 1945 - till början av 2000-talet (se tabell nedan).

År 2000 ändrades namnet till Tidskrift för Amfibiekåren.

Tillgängliga nummer har Du samt artikel och författarregister har Du här

 

Kontakt

Kontakt var en personaltidning för Västkustens Örlogsbas, efter organisationsförändringar blev det en personaltidning för Västkustens militärkommando, senare Västkusten Marinkommando.

Nummer från 1980 – 1992 finns att läsa i Traditionsrummet. Finns också i digital form.

Läs ett nummer här

 

Skyddsvästen

Skyddsvästen var en personaltidning för Västkustens Marinkommando, vid Käringberget lokaliserade myndigheter samt 12. Helikopterdivisionen.

I traditionsrummet finns nr 3/95, 1-3/99 samt sista och absolut sista numret bevarade. Dessa finns även i digital form.

Läs ett nummer här

-------------------------------------------------------------

Västbrisen

Saxat ur första numret av VÄSTBRISEN: "VÄSTBRISEN", ja det är namnet på vår förbandstidning från och med detta nummer. Vår tidning skall tillsammans med MARINNYTT, NORDOSTBRISEN och SYDBRISEN i första hand bevaka och informera om den marina förbandsverksamheten längs våra kuster. Oaktat denna huvudinriktning kommer vi naturligtvis att uppmärksamma och informera om övrig militär verksamhet i Göteborgsgarnison. Hemvärns- och frivilligverksamheten kommer dock att bli nedtonad i och med att Södra Militärdistriktet i sin tidning koncentrerar sig kring denna verksamhet.

Samtliga nummer är inskannade och kan lånas i digital form. Hör av dig till kamratföreningen.

Tidningen lades ner 2006 när Amf 4 gick i graven.

Läs nr 1 här

------------------------------------------------------------------------------------

Försvarsmakten videos

----------------------------------------------------------------------

Våra syster-/broderföreningars tidningar

----------------------------------------------------------------------

Sveriges flotta nr 10 1941 Nybyggnadsnummer

----------------------------------------------------------------------

"Marinens årsbok - Vår Marin 1956 - 1965"

Artikel o författarregister

Årsböckerna finns att läsa i traditionsrummets bibliotek. Kan lånas i digital form efter kontakt med kamratföreningen.

Läs Vår marin nr 1 1956

----------------------------------------------------------------------

Göteborgs Försvars Årsbok 1919 - 1967 och 1987

Artikelregister

Författarregister

Artikel eller häfte kan "lånas" i digital form (pdf) efter kontakt med kamratföreningen.

Läs det första numret från 1919

----------------------------------------------------------------------

Tidskrift för Sjöväsendet

Samtliga utgåvor av TiS från utgivningsstarten 1835 finns tillgängliga på Internet. Klicka här.

Marinnytt

Gavs ut under 50-talet år. Tidningarna Arménytt, Marinnytt och Flygvapennytt lades ner 2003 och ersattes av en gemensam tidning – Insats och Försvar. Denna lades i sin tur ner 2009.

Marinnytt från 1985 – 2003 (enstaka nummer saknas) är inskannade och kan lånas i digital form. Hör av dig till kamratföreningen

Artikelregister för inskannade nummer har Du här.

Läs ett nummer här

Flygvapennytt

Inskannade nummer kan Du läsa här.

----------------------------------------------------------------------

Arménytt

I Arménytt informerar arméchefen och chefen för armétaktiska staben kontinuerligt kring funktionsfrågor som rör armén, exempelvis ny materiel och nya system. Några nummer är tillgängliga här.

----------------------------------------------------------------------

Insats o försvar

Insats & Försvar var en tidskrift som gavs ut av Försvarsmakten med fyra nummer varje år. Tidskriften ersatte Arménytt, Marinnytt och Flygvapennytt genom att dessa tidningars redaktioner sammanfogades till en under ledning av chefredaktören Sven-Åke Haglund.

Tidningen följde det som hände inom försvaret, både internationellt och nationellt, övningar, insatser, materiel med mera. År 2009 lades tidningen ned som ett led i Försvarsmaktens nya strategi att förlita sig på andra mediekanaler än trycksaker.

Årgång 2004:1 - 2007:2 är inskannade och kan lånas digitalt. Kontakta Kamratföreningen. 

Läs ett nummer här

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Försvarets Forum

Försvarsmaktens personaltidning, utkommer med 6 nummer/år - läs den här.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MDS-kuriren

Södra militärdistriktet (MD S) verkade under åren 2000-2005. Personaltidning MDS-kuriren.

Läs ett nummer här

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona
Hemsida: Klicka här
VHFK har sedan bildandet haft ett nära samarbete med Marinbasen och Fortverket för att levandegöra skeppsbyggeriet vid varvet i Karlskrona och att skapa ett intressant besöksmål för turister och därmed stärka Karlskrona som Världsarvsstad.
Du kan bl. a se en bildkavalkad av KA 2 fartyg och båtar över 98 (150) år.