Tidningar o tidskrifter mROCm.

¨Vår tidning - Älvsborgarna - kan Du läsa här.  

Kamratföreningens tidigare tidningar, KA-fyren resp Kamratföreningsnytt kan Du läsa här.

Kontakt

Kontakt var en personaltidning för Västkustens Örlogsbas, efter organisationsförändringar blev det en personaltidning för Västkustens militärkommando, senare Västkusten Marinkommando.

Nummer från 1980 – 1992 finns att läsa i Traditionsrummet. Finns också i digital form.

 

Skyddsvästen

Skyddsvästen var en personaltidning för Västkustens Marinkommando, vid Käringberget lokaliserade myndigheter samt 12. Helikopterdivisionen.

I traditionsrummet finns nr 3/95, 1-3/99 samt sista och absolut sista numret bevarade. Dessa finns även i digital form.

-------------------------------------------------------------

Västbrisen

Saxat ur första numret av VÄSTBRISEN: "VÄSTBRISEN", ja det är namnet på vår förbandstidning från och med detta nummer. Vår tidning skall tillsammans med MARINNYTT, NORDOSTBRISEN och SYDBRISEN i första hand bevaka och informera om den marina förbandsverksamheten längs våra kuster. Oaktat denna huvudinriktning kommer vi naturligtvis att uppmärksamma och informera om övrig militär verksamhet i Göteborgsgarnison. Hemvärns- och frivilligverksamheten kommer dock att bli nedtonad i och med att Södra Militärdistriktet i sin tidning koncentrerar sig kring denna verksamhet.

 

Samtliga nummer är inskannade och kan lånas i digital form. Hör av dig till kamratföreningen.

 

Tidningen lades ner 2006 när Amf 4 gick i graven.

------------------------------------------------------------------------------------

Försvarsmakten videos

-----------------------------------------------------------------------------

Våra syster-/broderföreningars tidningar

-----------------------------------------------------------------------------

Sveriges flotta nr 10 1941 Nybyggnadsnummer

------------------------------------------------------------------------------

"Marinens årsbok - Vår Marin 1956 - 1965"

Artikel o författarregister

Årsböckerna finns att läsa i traditionsrummets bibliotek. Kan lånas i digital form efter kontakt med kamratföreningen.

------------------------------------------------------------------------------

Göteborgs Försvars Årsbok 1919 - 1967 och 1987

Artikelregister

Författarregister

Artikel eller häfte kan "lånas" i digital form (pdf) efter kontakt med kamratföreningen.

------------------------------------------------------------------------------

Tidskrift för Sjöväsendet

Samtliga utgåvor av TiS från utgivningsstarten 1835 finns tillgängliga på Internet. Klicka här.

 

Marinnytt

Gavs ut under 50-talet år. Tidningarna Arménytt, Marinnytt och Flygvapennytt lades ner 2003 och ersattes av en gemensam tidning – Insats och Försvar. Denna lades i sin tur ner 2009.

Marinnytt från 1985 – 2003 (enstaka nummer saknas) är inskannade och kan lånas i digital form. Hör av dig till kamratföreningen

Artikelregister för inskannade nummer har Du här.

Flygvapennytt

Inskannade nummer kan Du läsa här.

------------------------------------------------------------------------------

Arménytt

I Arménytt informerar arméchefen och chefen för armétaktiska staben kontinuerligt kring funktionsfrågor som rör armén, exempelvis ny materiel och nya system. Några nummer är tillgängliga här.

------------------------------------------------------------------------------

Insats o försvar

Insats & Försvar var en tidskrift som gavs ut av Försvarsmakten med fyra nummer varje år. Tidskriften ersatte Arménytt, Marinnytt och Flygvapennytt genom att dessa tidningars redaktioner sammanfogades till en under ledning av chefredaktören Sven-Åke Haglund.

Tidningen följde det som hände inom försvaret, både internationellt och nationellt, övningar, insatser, materiel med mera. År 2009 lades tidningen ned som ett led i Försvarsmaktens nya strategi att förlita sig på andra mediekanaler än trycksaker.

Årgång 2004:1 - 2007:2 är inskannade och kan lånas digitalt. Kontakta Kamratföreningen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Försvarets Forum

Försvarsmaktens personaltidning, utkommer med 6 nummer/år - läs den här.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------