Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

 

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC, RR 32 och 33, ITU-R M.541-10, Comsar.1Circ.45,  List of Coast Stations and Special Service Stations (ITU-hemsida), VHF-karta Sweden (Stockholm Radio), Träna på Nfb VHF-DSC simulator här

Video: Nödtrafik ,Iltrafik, Varningstrafik

Åter till startsidan

Ge exempel på ett nödanrop.    Svar:
Ge exempel på ett fullständigt nödmeddelande.   Svar:
Hur många gånger får Du repetera ett nödmeddelande ?  Svar:
Ge exempel på ett fartygs kvittens av mottaget nödmeddelande.  Svar:
Hur kan Du påfordra tystnad på nödkanalen om Du själv är i nöd?   Svar:
Frågan utgått.
Ange ilsignalen på telefoni.   Svar:
Vad indikerar signalen "Securite" när den hörs på t ex kanal 16?  Svar:
Vad indikerar ilsignalen när den hörs på t ex kanal 16? Svar:
10 Under vilka omständigheter skall ett ilmeddelande sändas på arbetsfrekvens? Svar:
11 Ge exempel på ett varningsmeddelande på VHF med avseende på att en drivande boj siktas i en farled.  Svar:
12 På vilken VHF-kanal skall ett varningsmeddelande annonseras?  Svar:
13 Ge exempel på VHF-kanaler där varningsmeddelande kan sändas av fartygsstation. Svar:
14 Ange korrekt VHF-kanal för annonsering av säkerhetsmeddelande med användning av DSC.  Svar:
15 Vilken signal skall användas för att erhålla medicinska råd på VHF telefoni över t ex Stockholm Radio?  Svar:
16. Vad är syftet med ”annan värdefull information” som inkluderas i ett nödmeddelande?  Svar:
17. Vilken information skall sändas till ett fartyg som sänt nödmeddelande efter det att kvittens givits?  Svar:
18.

Vad betyder följande termer:

  • MRCC?

  • Seelonce Feenee?

  • Seelonce Mayday?

  • AMVER?

  Svar:
19. Under vilka omständigheter får/kan ett fartyg sända ett nödmeddelande (mayday relay) utan att  självt vara i nöd?  Svar:
20. Vad indikerar signalen MAYDAY?   Svar:
21. Ange formatet på en kvittens av ett mottaget nödmeddelande på telefoni.   Svar:
22. Ge exempel på meddelande från kuststation som indikerar att tidigare påfordrad tystnad på kanal 16 inte gäller längre.  Svar:
23. Du tar emot ett VHF-DSC nödlarm. På vilken kanal skall Du lyssna för det kompletta muntliga  nödmeddelandet (subsequent communication)?  Svar:
24. Till vem skall Du (fartygsstation) kvittera mottagandet av ett nödlarm som redan kvitterats av en MRCC eller CRS?   Svar:
25. Till vem skall Du (fartygsstation) kvittera mottagandet av ett VHF DSC nödlarm från annat fartyg?  Svar:
26. Är det tillåtet att testa VHF-DSC på kanal 70 genom att sända ett testmeddelande?  Svar:
27. Hur lång tid tar det för VHF-DSC:n att sända nödanropet?    Svar:
28.

Du är ombord på VEN/SMEC MMSI No. : 265500740. Fartyget är i nöd. Eftersom Du måste överge fartyget omedelbart måste Du sända DSC-larmet som "undesignated". Position och tid är uppdaterat av fartygets navigationsinstrument.

    a)    beskriv exakt hur Du larmar med VHF-DSC innan Du går i livflotten.

    b)    vilken information om den nödställde får de fartyg som tar emot DSC-anropet  

           på sin DSC?  

  Svar:
29.

Fartyg enligt 6 ovan. Du är i nöd och följande gäller: 

  •  Position 55-55N 012-40E

  •  Tid 1345

  •  Nödlägets art: Kollision

  •  Efterföljande kommunikation: Telefoni

  • Det finns 120 personer ombord

a) Beskriv exakt hur programmerar din DSC och sänder larmet.

b) Hur lyder det nödmeddelande som Du sänder efter det att Du sänt DSC-larmet och

    ev fått kvittens från CRS eller annat fartyg?

c) På vilken VHF-kanal sänder Du ditt nödmeddelande?

d) På vilken VHF-kanal sänder DSC:n?               Svar:

30.  

Fartyg enligt 6 ovan. Klockan är 2100 i jan månad. Under gång från Landskrona till Ven upptäcker Du en drivande container i position 55-52N 012-46E.

a)  Beskriv hur Du använder DSC:n för att "annonsera" en navigationsvarning.

b)  Hur lyder din navigationsvarning?

c)  På vilken VHF-kanal sänder Du varningen?

d)  Vad vidtar Du i övrigt för åtgärder med avseende på din observation? 

 Svar:

31

Fartyg enl 6 ovan. Klockan är 0300 i jan månad. Du är under gång från Landskrona till Ven i hård nordlig storm.

I position 55-53N 012-45 E får Du maskinbortfall och driver i sydlig riktning.

a)  Beskriv hur Du använder DSC för att larma och tillkännage din situation för

     fartyg i din närhet.

b)  Vilken prioritet använder Du på ditt meddelande?

c)  På vilken VHF-kanal sänder Du ditt meddelande?

d)   Hur lyder ditt meddelande? 

Svar

32
Beskriv hur Du programmerar in följande stationer i DSC:ns stationslista.

a)     Lyngby radio 002191000

b)     Stockholmradio 002193000

c)     Dickson 265010000

Svar

33 Under vilka omständigheter skall Du vidarebefordra (återutsända) ett mottaget nödlarm med hjälp av VHF-DSC?  Svar
34 Vid vilka tider sänder MSI Sweden navigationsvarningar m m?   Svar
35  

1.     A VHF DSC All Ships Safety Call should be transmitted on

a)Ch.16

b)Ch.13

c)Ch.70

d)Ch.06

 Svar

Åter till startsidan